کارشناسی-مقررات-جدید

آیین‌نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‌های اجرايي از طريق سازوکارهای داخلي قوه مجريه مصوب۱۳۸۶/۱۰/۳۰ وزراي عضو كميسيون لوايح هیئت دولت

ماده ۱۱ – در مواردي كه رفع اختلاف موضوع اين آیین‌نامه مستلزم بررسي هر يك از كارشناسان دستگاه‌های اجرايي علاوه بر وظايف اصلي آنان و خارج از ساعات اداري باشد، حق‌الزحمه كارشناسي به ترتيب مقرر در قوانين و مقررات مربوط پرداخت خواهد شد. همچنين در مواردي كه رفع اختلاف در اموال و حقوق مالي به تشخيص مراجع مذكور در اين آیین‌نامه نيازمند اظهارنظر كارشناس رسمي دادگستري باشد مراتب به كارشناس رسمي مربوط ارجاع خواهد شد و حق‌الزحمه آن برابر تعرفه مصوب پرداخت می‌گردد.

دکمه بازگشت به بالا