قوانین و مقررات کارشناسی – مقررات

آیین‌نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدائي مصوب  هیئت‌وزیران

ماده ۱ ـ (اصلاحي ۰۴/۰۸/۱۳۸۲) در مواردي كه زمين بلامعارض وقفی، ابتدائاً با اعطاي حق تملك اعيان جهت احداث و احد مسكوني و اداري، خدماتي و صنعتي داراي موافقت اصولي به اجاره واگذار می‌شود، مبلغي متناسب با قيمت عادله رو ز زمين كه درهرحال نبايد از ۳۰% قيمت آن كمتر باشد طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري و يا دو نفر خبره محلي به هنگام تنظيم سند اجاره به‌عنوان پذيره اهدائي علاوه بر مال‌الاجاره عادله رو ز از متقاضي اعم از شخص حقيقي يا حقوقي دريافت خواهد شد

ماده ۳ ـ در ايجار رقبات بلامعارض موقوفه جهت استفاده به‌عنوان محل كسب صد درصد سرقفلي در صورت تعلق برابر نظر كارشناس يا خبره محلي از طريق مزايده به هنگام تنظيم سند اجاره به نفع موقوفه وصول خواهد شد.

ماده ۴ ـ هرگاه مستأجر بخواهد واحد تجاري را كه عرصه و اعيان آن وقف است به غير انتقال دهد بايد با كسب موافقت متولي و اداره حج و اوقاف و امور خيريه ۱۰% كل سرقفلي محل را كه كارشناس يا خبره محلي تعيين می‌کند به هنگام تنظيم سند اجاره به موقوفه بپردازد و درصورتی‌که قبلاً سرقفلي به موقوفه پرداخت كرده باشد ۱۰% مزبور نسبت به مابه‌التفاوت سرقفلي پرداختی قبلي به موقوفه و سرقفلي فعلي محاسبه و دريافت می‌شود.

تبصره ـ (الحاقي ۳۱/۰۴/۱۳۹۷) در صورت وجود متولي خاص، نيازي به اخذ موافقت اداره اوقاف و امور خيريه نيست.

ماده ۵ ـ درصورتی‌که مستأجر در زميني كه براي سكونت اجاره نموده و خلاف شرط سند اقدام به احداث محل كسب نموده باشد، در موقع انتقال ملك و يا ايجار محل كسب بايد ۵۰% سرقفلي را برابر نظر كارشناس به موقوفه پرداخت نمايد.

دکمه بازگشت به بالا