قوانین و مقررات کارشناسی – مقررات

آیین‌نامه نحوه تعيين كارشناس براي دستگاه‌های دولتي مصوب ۲۶/۳/۱۳۸۷ هیئت‌وزیران

ماده ۱ – كليه شرکت‌های دولتي موضوع ماده (۴) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و ساير شرکت‌هایی كه حداقل پنجاه‌درصد سرمايه يا سهام آن‌ها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شرکت‌های دولتي، بانک‌های دولتي، مؤسسات اعتباري دولتي، شرکت‌های بيمه دولتي، سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بازنشستگي كشوري و ساير صندوق‌های بازنشستگي وابسته به دستگاه اجرايي یادشده تعلق داشته باشد و همچنين شرکت‌های دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آن‌ها مستلزم ذكر يا تصريح نام است ازجمله شركت ملي نفت ايران، شرکت‌های وابسته به وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شرکت‌های تابع و وابسته هر يك از آن‌ها و همچنين شرکت‌هایی كه به مفهوم ماده (۴) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ دولتي تلقي نمی‌شوند، ولي اكثريت اعضاي هیئت‌مدیره آن‌ها توسط دستگاه‌های اجرايي تعيين می‌شوند، مشمول اين آیین‌نامه هستند.

ماده ۲ (اصلاحي ۱۲/۰۴/۱۳۹۰)- براي معرفي فهرست كارشناسان در شرکت‌های موضوع ماده (۱) در كليه موارد كارشناسي اموال غيرمنقول و ارزيابي سهام و يا كارشناسي اموال باارزش برآوردي بيش از ده برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ در قانون برگزاري مناقصات، در تهران هیئتی متشكل از افراد ذيل تشكيل می‌شود:

الف ـ نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي.

ب ـ نماينده وزارت دادگستري.

ج ـ نماينده وزارت اطلاعات.

د – نماينده معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئیس‌جمهور.

هـ – نماينده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردي رئیس‌جمهور.

و ـ رئیس كانون كارشناسان رسمي دادگستري تهران.

ز ـ نماينده وزارت كشور

در مراكز استان‌ها هیئت با تركيب مدیرکل امور اقتصادي و دارايي استان، رئیس كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان، نماينده رئیس‌کل دادگستري استان و نماينده استاندار تشكيل می‌گردد.

ماده ۳ ـ (اصلاحي ۰۳/۰۳/۱۳۸۸) هیئت‌ها جهت انجام صحيح امر معرفي فهرست كارشناسان، نسبت به ايجاد مديريت بانك اطلاعاتي از كارشناسان در سطح استان بر اساس توانايي فني، صحت عمل، تشكيلات، رعايت آیین‌نامه‌ها و استانداردهاي كارشناسي، كيفيت كارهاي ارجاعي، سوابق انضباطي و نگهداري سوابق گزارشات تهیه‌شده توسط كارشناسان اقدام خواهد نمود. كليه كارشناسان متقاضي كارشناسي در دستگاه‌های ماده (۱) اين آیین‌نامه مكلف به ارائه كليه اطلاعات و مستندات لازم حسب اعلام هیئت خواهند بود.

ماده ۴ (اصلاحي ۰۳/۰۳/۱۳۸۸)- كارشناسان رسمي دادگستري، كارشناسان موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه، كارشناسان سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان، معدن و كشاورزي و منابع طبيعي كشور در زمره افراد مشمول درج در بانك اطلاعاتي و انتخاب توسط هیئت‌ها خواهند بود.

ماده ۵ – تشخيص شرکت‌های مشمول اين آیین‌نامه به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.

ماده ۶ – هیئت‌ها جهت انجام امور خود داراي دبیرخانه‌ای خواهند بود كه در سازمان امور اقتصادي و دارايي هر استان مستقر می‌گردد. بودجه و امكانات لازم توسط سازمان امور اقتصادي و دارايي استان تأمين خواهد شد. آیین‌نامه داخلي هیئت‌ها با پيشنهاد هيئت مركزي و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.

ماده ۷ (اصلاحي ۰۳/۰۳/۱۳۸۸)- كانون كارشناسان رسمي دادگستري، مركز كارشناسان موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه و سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان، معدن و كشاورزي و منابع طبيعي كشور با تدوين استانداردهاي لازم و تقويت نظارت‌های خود و اصلاح آیین‌نامه رفتار حرفه‌ای و انضباطي، از حسن جريان عملكرد كارشناسان اطمينان حاصل نموده و در صورت مشاهده اشكال و يا دريافت شكايات، هيئت به بررسي آن در مراجع ذی‌صلاح طبق ضوابط و مقررات اقدام می‌نماید.

ماده ۸ ـ (اصلاحي ۰۳/۰۳/۱۳۸۸) هیئت مركزي مكلف است به‌منظور تسريع روند انتخاب كارشناس در شرکت‌های دولتي و اطمينان از انتخاب كارشناس مطابق با نياز شرکت‌ها، سيستم اطلاعات مديريت اين موضوع را تهيه و به‌صورت شبكه متصل و به هنگام در كليه استان‌ها نصب و اجرا نمايد.

دکمه بازگشت به بالا