کارشناسی-مقررات-جدید

آیین‌نامه معاملات شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل كشور مصوب ۱۳۸۶/۸/۱۳ هیئت‌وزیران

ماده ۴ ـ معاملات ازنظر نصاب (قيمت معامله) بر مبناي ارزيابي كاردان خبره و متعهد رشته مربوط كه توسط مديرعامل و يا نماينده وي انتخاب می‌شود به سه دسته تقسيم می‌شوند:

۱ – معاملات كوچك: معاملاتي كه كمتر از بیست‌ونه ميليون و سيصد و چهل هزار (۰۰۰/۳۴۰/۲۹) ريال باشد.

۲ – معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از دويست و نودوسه ميليون و چهارصد هزار (۰۰۰/۴۰۰/۲۹۳) ريال تجاوز نكند.

۳ – معاملات بزرگ: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آن‌ها دويست و نودوسه ميليون و چهارصد هزار (۰۰۰/۴۰۰/۲۹۳) ريال و بيشتر باشد.

تبصره ۱ ـ مبناي نصاب درفروش، مبلغ برآوردي است كه به تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) توسط كارشناس ارزياب (كارشناس منتخب هیئت‌مدیره و يا كارشناس رسمي دادگستري) تعيين خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا