کارشناسی-مقررات-جدید

آیین‌نامه مالي – معاملاتي مركز ملي فضاي مجازي كشور مصوب ۱۳۹۱/۷/۲۲ شوراي عالي فضاي مجازي

ماده ۲۸ ـ معاملات مركز اعم از خريد يا فروش يا اجاره، پيمانكاري، اجرت كار و غيره به‌استثنای مواردي كه مشمول آیین‌نامه‌های استخدامي كاركنان و مقررات جايگزين باشد، حسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام می‌شود، مگر در موارد زير:

٢٨ـ ٥ ـ اجاره اموال غيرمنقول منوط به اخذ نظر كارشناس رسمي دادگستري و رئیس مركز.

۲۸ ـ ۶ ـ خريد، فروش يا واگذاري حق بهره‌برداری از مالکیت‌های فكري و فناوري به تشخيص كارشناس يا كارشناسان منتخب هیئت‌رئیسه

ماده ۲۹ ـ معاملات ازنظر مبلغ به سه دسته جزئي، متوسط و عمده به شرح زير طبقه‌بندی می‌شوند:

الف ـ معاملات جزئی معاملاتي است كه مبلغ آن از ۰۰۰ /۰۰۰ / ۶۶ ريال تجاوز نكند.

ب ـ معاملات متوسط معاملاتي است كه مبلغ آن از ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۶ ريال بيشتر و از ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۶۰ ريال تجاوز نكند.

ج ـ معاملات عمده معاملاتي است كه مبلغ آن از ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۶۰ ريال بيشتر باشد.

تبصره ۳ ـ مبناي نصاب درفروش در معاملات جزئی تشخيص كارشناس رسمي دادگستري منتخب هیئت‌رئیسه، در معاملات متوسط مبلغ تعیین‌شده از طرف كارشناس رسمي دادگستري منتخب هیئت‌رئیسه و در معاملات عمده مبلغ تعیین‌شده از طرف كارشناس رسمي دادگستري منتخب هیئت‌رئیسه و مورد تأييد بازرس مركز است.

ماده ۴۵ ـ اموال منقول اسقاط شده يا مازاد بر نياز مركز، توسط هیئتی مركب از معاون اداري و مالي (يا عناوين مشابه)، مدير امور مالي (يا عناوين مشابه) و يك نفر كارشناس خبره و متعهد با انتخاب رئیس مركز مشخص و تعيين می‌گردند. فروش این‌گونه اموال، با رعايت مفاد تبصره «۳» ماده «۲۹» اين آیین‌نامه مجاز می‌باشد و وجوه حاصل از فروش آن‌ها به‌حساب درآمد اختصاصي مركز واريز می‌گردد.

دکمه بازگشت به بالا