قوانین و مقررات کارشناسی – مقررات

آیین‌نامه عمران اراضي باير مصوب ۱/۶/۱۳۵۵ هیئت وزیران

ماده ۸ – (اصلاحی ۱۸/۵/۱۳۸۸) ارزش روز اراضي و بهره مالكانه اراضي باير و موات هر شهرستان توسط كميسيوني متشكل از مدير جهاد كشاورزي، مدير امور اراضي استان / منطقه و يك نفر كارشناس رسمي دادگستري مرتبط، با معرفي رئیس دادگستري شهرستان مربوط (حسب مورد بر اساس درخواست مدير جهاد كشاورزي) بدون لحاظ ارزش‌افزوده ناشي از سرمایه‌گذاری انجام‌شده توسط متصرف، تعيين می‌گردد. تأديه حق‌الزحمه كارشناس رسمي دادگستري بر عهده متصرف می‌باشد. در صورت اعتراض، ارزيابي مجدد توسط سه نفر از كارشناسان رسمي ذی‌ربط دادگستري انجام می‌گردد و تأديه حق‌الزحمه كارشناسان رسمي به عهده معترض می‌باشد.

ماده ۱۱ – (اصلاحی ۱۸/۵/۱۳۸۸) درصورتی‌که طبق تشخيص كميسيون سه‌نفری، مركب از مدير امور اراضي استان / منطقه، مدير جهاد كشاورزي شهرستان و يك نفر كارشناس رسمي دادگستري با معرفي رئیس دادگستري شهرستان كه در هر شهرستان تشكيل می‌گردد تا تاريخ تصويب اين آیین‌نامه (۱/۶/۱۳۵۵) اراضي باير واقع در دهات منتقله به دولت از طرف زارعان يا ساكنان آن دهات عمران و تحت كشت آبي يا ديم درآمده باشد و بهره مالكانه از زمان تصرف را بپردازند، اراضي مزبور طبق ارزيابي ماده (۸) اصلاحي فوق به متصرف فروخته خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا