قوانین و مقررات وکالت

آیین‌نامه راجع به ماده ۲۵ قانون وکالت مصوب وزیر دادگستری

نظر به ماده ۲۵ قانون وكالت مقرر ميدارد :

ماده ۱- وكلای پايه دوم و سوم و كارگشايان دادگستري مكلفند در صورتي كه براي انجام امور وكالتي منشي داشته باشند با پيوست نمودن رونوشت شناسنامه و چهار عدد عكس به قطع ۷*۵ سانتيمتر منشي خود را به اداره كل بازرسي و سازمان وكلاء دادگستري معرفي نمايند.

ماده ۲- وكلای پايه اول موظفند عضو تحريري خود را با شرايط مندرجه در ماده قبل به اداره مزبور معرفي نمايند.

ماده ۳- اداره كل بازرسي و سازمان وكلای دادگستري براي معرفي منشيان مذكور در مواد يك و دو اين آئين‌نامه كارت هديه و با قيد هويت و الصاق عكس به منشيان تسليم مي‌دارد.

ماده ۴- در صورت اخراج منشي از نزد خود يا فوت او وكلا و كارگشايان بايد ظرف ۲۴ ساعت كتباً قسمت سازمان وكلا را مطلع نمايند.

ماده ۵- متخلفين از مقررات بالا بمجازات انتظامي از درجه ۴ به بالا محكوم خواهند شد .

دکمه بازگشت به بالا