قوانین و مقررات وکالت

آیین‌نامه راجع به قانون وکالت مصوب ۱۳۱۸ وزیر دادگستری

وزارت دادگستري بر طبق ماده هشتم قانون وكالت مصوب ۲۵بهمن ماه ۱۳۱۵ مقرر مي‌دارد:

ماده ۱ـ دفتر كل بازرسي و سازمان وكلاء صورت اسامي كارآموزان را به كانون وكلا ابلاغ خواهد كرد.

ماده ۲ـ كارآموز بايد در دوره كارآموزي وظايف زير را بر طبق دستور و تحت نظارت كانون وكلا انجام دهد:

الف ـ حضور و شركت در سخنراني‌ها و جلسات تمريني كانون وكلا

ب ـ كار كردن نزديكي از وكلا و انجام كارهاي معاضدت قضائي و حضور در جلسات دادگاه‌ها لااقل ماهي دو مرتبه

ماده ۳ـ(اصلاحي ۲۶/۱۰/۱۳۲۶) وكيل سرپرست به انتخاب هيئت مديره كانون وكلا از بين وكلائي كه لااقل داراي ده سال سابقه وكالت يا قضاوت بوده و محكوميت انتظامي از درجه ۴ به بالا نداشته باشند انتخاب مي‌شود .

ماده ۴ـ كارآموز بايد قبلاً موافقت وكيلي را كه نزد او كار مي‌كند جلب نمايد.

ماده ۵ ـ هر كارآموز داراي كارنامة مخصوصي خواهد بود كه از طرف كانون وكلا به او داده مي‌شود.

در اين كارنامه بايد حضور در جلسات دادگاه‌ها به گواهي رؤساي دادگاه‌ها و كارهایي كه نزد وكيل انجام داده است و حسن اخلاق در دوره كارآموزي به گواهي آن وكيل و خدماتي كه در معاضدت قضائي نموده است به گواهي رئيس شعبه معاضدت قضائي و تمرينات و سخنراني‌ها به گواهي رئيس شعبه سخنراني كانون وكلا برسد.

ماده ۶ ـ كارآموزاني كه داراي دانشنامه ليسانس يا دكترا هستند در كارهاي راجعه به پايه اول و ساير كارآموزان مطلقاً در دوره كارآموزي نمي‌توانند قبول وكالت و دخالت در دادرسي اعم از دادن دادخواست و لوايح و يا حضور در جلسات دادرسي بنمايند مگر به وكالت از طرف وكيلي كه نزد او كارآموزي مي‌نمايند يا به تعيين از طرف معاضدت قضائي.

ماده ۷ـ (اصلاحي ۲۶/۱۰/۱۳۲۶) شعبه كارآموزي كانون نسبت به هر يك از كارآموزان بايد اختيار عملّي نموده و با ملاحظه كارنامه او اظهارنظر به قبول يا رد او بنمايد.

تبصره ـ(الحاقي ۲۶/۱۰/۱۳۲۶) شعبه كارآموزي از ۳ نفر از وكلای مبرز پايه يك دادگستري به انتخاب هيئت مديره كانون تشكيل مي‌گردد.

ماده ۸ـ در صورتي كه كارآموز نسبت برأي هيئت مزبور معترض باشد مي‌تواند در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ رأي هيئت مديره كانون وكلا شكايت نمايد و رأي هيئت مديره كانون وكلا قطعي خواهد بود.

ماده ۹ـ در صورتي كه رأي موافق نسبت به كارآموزي داده نشود بايد دوره كارآموزي را تجديد نمايد مگر اينكه عدم موافقت از نقطه نظر فساد اخلاق باشد كه در اين صورت دوره كارآموزي قابل تجديد نيست و پس از قطعي شدن رأي مراتب به دفتر كل سازمان وكلا جهت اقدام مقتضي اطلاع داده مي‌شود.

ماده ۱۰ـ كارآموزاني كه مقيم تهران نيستند مادام كه كانون وكلا در حوزه اقامت آنها تشكيل نشده است از حضور در سخنراني‌ها و جلسات تمريني كانون وكلا معاف خواهند بود و پس از اتمام دوره كارآموزي بر طبق اين آئين‌نامه نسبت به ايشان اظهارنظر خواهد شد.

ماده ۱۱ـ كانون وكلا مأمور اجراي اين آئين‌نامه مي‌باشد.

دکمه بازگشت به بالا