قوانین و مقررات وکالت

آیین‌نامه تأسیس بنگاه سخنرانی در کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۱۷/۱۱/۱۲ وزیر دادگستری

وزير دادگستري نظر به شق ۱ و ۴ ماده ۱۹ و ماده ۲۵ قانون وكالت مقرر می‌دارد:

ماده ۱ ـ به‌منظور ترقي علمي و اخلاقي وکلا مبتدي و آماده نمودن ناطقين شعبه بنام شعبه سخنرانـي در كانـون وکلا دادگستري تأسيس می‌شود.

ماده ۲ ـ شعبه داراي رئيس و يك معاون و دو نفر بازرس خواهد بود.

ماده ۳ ـ وظايف شعبه عبارت است از:

الف ـ مطالعه در متن خطابه و موضوع نطق و اظهارنظر و تهيه گزارش براي هیئت‌مدیره كانون

ب ـ تنظيم كارهاي مربوط به خطابه و نطق و نظارت در جلسات و تعيين موضوع نطق و خطابه و مناظره براي وکلا پایه دوم و كار آموزان.

ج ـ ثبت‌نام و نشان داوطلبان با تعيين نمره خطابه و نطق در دفتر مخصوص.

ماده ۴ ـ سواي وکلا دادگستري و كارآموزان اشخاص زير نيز ممكن است با سپردن تعهد كتبي مبني بر رعايت نظامات كانون تحصيل پروانه مخصوص نموده و در جلسات تمريني كه به‌منظور تهيه و ترتيب ناطق تشكيل می‌شود شركت جويند:

الف ـ دانشجويان دانشکده حقوق و دانشکده معقول و منقول با داشتن موافقت‌نامه وزارت فرهنگ و دانشجويان آموزشگاه قضائي با موافقت‌نامه وزارت دادگستري.

ب ـ خدمتگزاران قضائي با موافقت‌نامه وزارت دادگستري.

ج ـ خدمتگزاران اداري با موافقت‌نامه وزارت متبوع داوطلب.

ماده ۶ ـ جلسه مقدماتي يا تمريني با حضور رئيس شعبه يا معاون و يكي از بازرسان و دو نفر از كارمندان هیئت‌مدیره تشكيل می‌شود و پس از ختم جلسه گزارش آن را تنظيم و به هیئت‌مدیره خواهد داد.

انتقادکنندگان در بدو جلسـه از طرف رئيـس شعبه از بين حضار انتخاب می‌شوند.

ماده ۷ ـ جلسات بر دو نوع است: ۱ ـ مقدماتي يا تمريني ۲ ـ عمومي.

ماده ۸ ـ هیئت‌مدیره پس از رسيدگي درصورتی‌که مقتضي بداند اجازه می‌دهد كه جلسه عمومي براي استماع خطابه يا نطق تشكيل گردد هیئت‌مدیره می‌تواند در صورت انقضاء عين خطابه يا نطق را براي درج در مجموعه حقوقي به اداره فني بفرستد.

ماده ۹ ـ جلسه تمريني ممكن است به شکل مناظره با دادگاه تشكيل گردد درصورتی‌که مناظره باشد مخالف و موافق موضوع بايد قبلاً نام خود را در شعبه نطق و خطابه به ثبت برساند و در موقعي كه رئيس شعبه تعيين می‌نماید بدون تخلف حاضر شوند.

در جلسه كه به شکل دادگاه تشكيل می‌یابد يك نفر به‌عنوان مدعی‌العموم و يك نفر به‌عنوان وكيل مدافع و يك يا چند نفر از كارمندان هیئت‌مدیره و يا اشخاص ديگري كه رئيس كانون معين می‌نماید به‌عنوان هيئت حاكمه انتخاب می‌شوند.

ماده ۱۰ ـ رئيس شعبه اختيار دارد درصورتی‌که مقتضي بداند به موافقین و مخالفين مندرجه در ماده ۹ دستور بدهد براي جلسه كه تعيين می‌نماید سمت خود را با يكديگر تبديل نمايند.

ماده ۱۱ ـ دعوت مستمعين براي جلسات عمومي با هیئت‌مدیره است.

دعوت‌نامه بايد متضمن موضوع خطابه يا نطق و يا مناظره و نام سخنران و محل و وقت حضور باشد.

ماده ۱۲ ـ حداكثر مدت جلسه عمومي يك ساعت و نيم است.

ماده ۱۳ ـ موضوع خطابه يا نطق و يا مناظره بايد به شعب مختلف حقوق ارتباط داشته باشد.

ماده ۱۴ ـ رئيس دفتر كل بازرسي و سازمان وکلا رئيس اداره فني وزارت دادگستري و رئيس پاركه انتظامي وکلا و همچنين كارمندان هیئت‌مدیره كانون می‌توانند در شعبه يا جلسات تمريني حاضرشده و اظهارنظر نمايند.

ماده ۱۵ ـ اين آئین‌نامه كه مشتمل بر ۵ ماده است از اول اسفندماه ۳۱۷ قابل‌اجرا است و هیئت‌مدیره كانون وکلا مأمور اجرا آن است.

دکمه بازگشت به بالا