قوانین و مقررات وکالت

آیین‌نامه انتظامی وکلای دادگستری مصوب ۱۳۲۴ وزیر دادگستری

نظر بماده ۲۵ قانون وكالت مقرر مي‌شود :

ماده ۱ ـ وكلای دادگستري و كارگشايان مكلفند به محض رؤيت اخطاريه درصورتيكه مطابق ماده ۲۸ قانون وكالت قبلاً براي همان وقت احضار شده‌اند با رعايت ماده ۲۹ قانون مزبور مراتب را ذيل اخطاريه با توضيح كافي تصريح و ظرف سه روز مداركي كه در ذيل ماده ۲۸ قانون وكالت مقرر شده به دادگاه بفرستند.

درصورتيكه براي حضور در ديوان جنائي يا ديوان كيفر بعداً احضار شوند مكلفند ظرف بيست و چهار ساعت دلائل احضار خود را از طرف ديوان جنائي يا ديوان كيفر به دادگاهي كه قبلاً آنها را احضار نموده ارسال و مراتب را بآن دادگاه كتباً اعلام نمايند.

ماده ۲ ـ در مورد معاذير مرقوم در ماده ۲۷ قانون وكالت وكلاء مكلفند قبل از جلسه عذر خود را با دلائل امر به مرجع احضاركننده اطلاع دهند و هرگاه عذري كه مانع حضور است در فاصله كمتر از بيست و چهار ساعت نسبت به موقع حضور پيش آمد نمايد و نتوان در فرصت مرقوم مراتب را به مراجع قضائي اعم از دادگاه و غيره اطلاع داد بايد منتها ظرف يك هفته (با رعايت مدت مسافت از قرار هر ۳۶ كيلومتر يك روز تا مقر دادگاه) پيدايش عذر و علت عدم اطلاع را با دلائل و مدارك لازمه به مرجع احضاركننده اعلام نمايند.

ماده ۳ ـ دادگاه و مراجع قضائي ديگر مكلفند عدم حضور وكلا را در جلسه مقرره اعم از اينكه معذور باشند يا بدون عذر حاضر نشده باشند وسيله رئيس اول دادگاه يا مرجع قضائي احضاركننده به اداره كل بازرسي و سازمان وكلاء اطلاع دهند و رئيس اول دادگاه (يا مرجع قضائي) مي‌بايد ضمن ارسال گزارش عدم حضور وكيل نظريه خود را هم در موجب غيبت وكيل به اداره كل بازرسي و سازمان وكلا بنويسند.

ماده ۴ ـ تخلف از مقررات فوق موجب تعقيب و كيفر انتظامي وكلا براي دفعه اول تا درجه سوم و در صورت تكرار درجه چهارم مجازات انتظامي خواهد بود.

ماده ۵ ـ اداره كل بازرسي و سازمان وكلا در صورتي كه نسبت به مراتب بالا شكايتي بشود و يا به طريقي كشف خلاف نمايد بايد تحقيقات لازمه نموده و در صورت لزوم به وسيله پزشك قانوني اعلام كننده را معاينه و هرگاه خلاف اعلام وكيل محقق شود بر طبق قانون او را تعقيب نمايد.

ماده ۶ ـ نسبت به وكلای مقيم شهرستان‌ها دادسراي شهرستان و يا دادگاه بخش (در نقاطي كه دادسرا ندارد) قائم مقام اداره كل بازرسي و سازمان وكلا مي‌باشد و درصو رت خودداري وكلا از وظایف محوله در مواد ۱ و۲ يا وصول گزارش و يا شكايت به طوري كه در ماده قبل مقرر است اقدام و مراتب را به اداره كل بازرسي و سازمان وكلا گزارش بدهند.

دکمه بازگشت به بالا