قوانین و مقررات کارشناسی – مقررات

آیین‌نامه انتخاب كارشناسان استاندارد مصوب شوراي عالي استاندارد

ماده ۱ – كارشناس استاندارد

كارشناس استاندارد شخصي است حقيقي يا حقوقي كه صلاحيت او طبق ضوابط اين آیین‌نامه به تأييد مؤسسه استاندار و تحقيقات صنعتي ايران كه ازاین‌پس در اين آیین‌نامه مؤسسه ناميده می‌شود رسيده و پروانه كارشناسي به او اعطاء گردد.

ماده ۲ – شرايط انتخاب اشخاص حقيقي

الف: داشتن درجه دكتري يا معادل آن و دارا بودن سه سال سابقه كار و تجربه در رشته مربوطه

ب: داشتن درجه فوق‌لیسانس يا معادل آن و دارا بودن پنج سال سابقه كار و تجربه در رشته مربوطه

ج: داشتن درجه ليسانس و دارا بودن هشت سال سابقه كار و تجربه در رشته مربوطه

تبصره

در مواردي كه رشته تحصيلي دقيقاً با رشته فعاليت منطبق نبوده ليكن متقاضي داراي تجربه كافي در اين رشته می‌باشد با تأييد رئيس مؤسسه پروانه كارشناسي می‌تواند اعطاء گردد.

ماده ۳ – مدارك لازم

۱ – گواهي حسن خدمت درصورتی‌که متقاضي در دستگاه‌های دولتي شاغل باشد.

۲ – گواهي عدم سوءپیشینه براي ساير متقاضيان

۳ – تصوير آخرين مدرك تحصيلي

۴ – گواهي وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد در خصوص ارزش دانش‌نامه‌ای كه از دانشگاه‌های خارج از كشور صادرشده است.

۵ – گواهي سوابق كار و تجربه در رشته مربوطه

تبصره

كارشناسان مؤسسه در صورت دارا بودن شرايط فوق و دريافت پروانه كارشناسي می‌توانند در خارج از وقت اداري به امر كارشناسي استاندارد بپردازد.

ماده ۴ – نحوه انتخاب كارشناس حقيقي

درخواست داوطلبان كارشناسي استاندارد در كميسيوني مركب از دو نفر از معاونين مؤسسه به انتخاب رئيس مؤسسه و دو كارشناس فني خبره كه توسط رئيس مؤسسه از بين كارشناسان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و يا تشکل‌های خارج از مؤسسه انتخاب خواهد شد و مدير تحقيقات و آموزش مؤسسه كه سمت دبيري اين كميسيون را عهده‌دار خواهد بود مطرح و كميسيون درخواست‌های واصله را بررسي و نظر قطعي خود را جهت صدور پروانه كارشناسي به رئيس مؤسسه تسليم می‌نماید.

ماده ۵ – اعطاء پروانه كارشناسي

پروانه كارشناسي استاندارد با امضاء رئيس مؤسسه يا مقام مجاز از سوي ايان صادر و پس از اجراي مراسم سوگند كه متن آن ذيلاً درج گرديده به کارشناس اعطاء خواهد شد.

متن سوگندنامه

«اکنون‌که با تائيدات الهي به سمت كارشناس استاندارد انتخاب‌شده‌ام به خداوند متعال و كتاب آسماني كه نزد من مقدس است سوگند می‌کنم در كليه اموري كه براي كارشناسي به این‌جانب رجوع می‌شود به‌راستی و درستي اظهارنظر نموده و نظريات خصوصي را در آن دخالت ندهم و در بررسي و اظهارنظر جانب عدالت و انصاف را نگه‌دارم و خداوند را در همه حال ناظر و شاهد اعمال خود بدانم»

تبصره ۱:

تمديد يا تجديد پروانه كارشناسي استاندارد موكول به اجراي دقيق وظايف و دستورالعمل‌های مربوطه و موافقت كميسيون موضوع ماده ۴ اين آیین‌نامه می‌باشد.

تبصره ۲:

متخصصاني كه حسب ضرورت براي تدوين و يا تحقيقات كاربردي از آنان دعوت به عمل می‌آید در زمان ارجاع كار و انجام مأموریت نياز به دريافت دفترچه كارشناسي نداشته و از مزاياي حق‌الزحمه اين آیین‌نامه برخوردار خواهند بود.

ماده ۶ – شرايط انتخاب اشخاص حقوقي

۱ – شرکت‌ها و مؤسسات فني، تخصصي، آزمايشگاهي، آموزشي و تحقيقاتي كه بر طبق پروانه رسمي ايجاد و يا به ثبت رسيده باشد.

۲ – دارا بوده حداقل ۲ سال سابقه كار و تجربه مفيد در زمينه تخصصي مورد درخواست و حسن شهرت

ماده ۷ – مدارك لازم

۱ – تصوير اساسنامه و آخرين تغييرات شركت يا پروانه رسمي تأسيس از مراجع ذی‌صلاح

۲ – تصوير مدارك مبني بر سابقه كار و تجربه مفيد

فصل دوم – حدود اختيارات

ماده ۸ – ارجاع امر كارشناسي

مؤسسه می‌تواند در موارد لزوم انجام وظايف و خدمات كارشناسي موردنیاز خود را از طريق عقد قرارداد با اشخاص حقوقي و يا ارجاع آن به كارشناسان واجد صلاحيت حقيقي به ترتیبی كه شرح خدمات موردنظر در آن درج و اعتبار مالي آن به تصويب رسيده باشد به كارشناس واگذار می‌نماید.

تبصره ۱:

در مواردي كه كارشناسان استاندارد خدماتي را در رابطه با موضوع مؤسسه به مؤسسات و صنايع ارائه می‌دهند مکلف‌اند يك نسخه از گزارش عملكرد و كارشناسي خود را به دبيرخانه مؤسسه تسليم نمايند.

تبصره ۲:

عملكرد كارشناسان استاندارد در تمديد، لغو موقت يا دائم پروانه كارشناسي آنان كه توسط كميسيون ماده ۴ اين آیین‌نامه صورت می‌پذیرد مؤثر می‌باشد.

ماده ۹ – تعيين كيفيت كالا

كارشناسان استاندارد حقوقي با داشتن امكانات آزمايشگاهي تشخيص كيفيت مورد تأييد مؤسسه می‌توانند نسبت به تعيين كيفيت محصولات واحدهاي توليد و كيفيت كالاهاي صادراتي و وارداتي و صدور گواهينامه مربوطه اقدام نمايند.

فصل سوم – حق‌الزحمه

ماده ۱۰ – حق‌الزحمه كارشناس حقيقي و حقوقي

حق‌الزحمه اشخاص حقوقي به‌موجب قرارداد فی‌مابین و حق‌الزحمه كارشناسان حقيقي براي انجام وظائفي كه به آنان ارجاع می‌گردد به‌قرار زير می‌باشد.

الف: دارندگان درجه دكتري بازاء هر ساعت كار كارشناسي ۱۵۰% قيمت پايه

ب: دارندگان درجه فوق‌لیسانس بازاء هر ساعت كار كارشناسي ۱۲۰% قيمت پايه

ج: دارندگان درجه ليسانس بازاء هر ساعت كار كارشناسي ۱۰۰% قيمت پايه

تبصره ۱:

قيمت پايه هرسال توسط كميسيون ماده ۴ اين آیین‌نامه تعيين و مبناي پرداخت حق‌الزحمه تا پايان همان سال خواهد بود بديهي است قیمت‌های تعیین‌شده براي هرسال بايستي به تأييد رئيس مؤسسه رسيده و نبايستي از تعرفه مربوط به حق‌التدریس اعضاي هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي در آن سال بيشتر باشد.

تبصره ۲:

مؤسسه می‌تواند بابت هزينه اياب و ذهاب كارشناسان استاندارد به ازاء هر دو ساعت حداكثر معادل يك ساعت حق‌الزحمه رده كارشناسي مربوطه اضافه پرداخت نمايد.

تبصره ۳:

حق‌الزحمه كارشناسان استاندارد شاغل در مؤسسه به‌شرط انجام كار در خارج از ساعت اداري قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره ۴:

حق‌الزحمه كارشناسان برحسب مورد پس از تأييد مقام واگذارکننده امر كارشناسي پرداخت خواهد شد.

تبصره ۵:

درصورتی‌که انجام كار كارشناسي برحسب درخواست افرادي غير از مؤسسه انجام‌شده باشد پرداخت حق‌الزحمه كارشناس به عهده درخواست‌کننده خواهد بود.

ماده ۱۱ – در اجراي ماده ۱۵ قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه آیین‌نامه كارشناسان مؤسسه كه در ۳ فصل و ۱۱ ماده و ۱۱ تبصره به استناد تصویب‌نامه شماره ۵۳۲۷/ت ۱۴۸ هـ مورخ ۱۵ /۲ /۷۲ هیئت‌وزیران در تاريخ ۴ /۷ /۷۵ به تصويب وزرا عضو شوراي عالي استاندارد رسيد و از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا می‌باشد.

دکمه بازگشت به بالا