کارشناسی-مقررات-جدید

آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری مصوب ۱۳۹۶/۲/۱۷ هیئت‌وزیران

ماده ۱ – در اين آیین‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار می‌روند:

الف – دارايي نامشهود: دارايي غیر پولی كه ماهيت عيني ندارد و از حقوق قراردادي يا ساير حقوق قانون ناشي می‌شود، صرف‌نظر از اینکه چنين حقوقي قابل‌انتقال يا جداشدني باشد يا نباشد.

ب – ارزش‌گذاری: فرايند برآورد كمي ارزش اقتصادي دارایی‌های نامشهود كه بر اساس يكي از روش‌های علمي و كاربردي معتبر ارزش‌گذاری صورت می‌پذیرد.

پ – كارشناس: كارشناس رسمي ارزش‌گذاری كه مطابق ضوابط مربوط، داراي صلاحيت ارزش‌گذاری در رشته خود باشد.

ت – هیئت كارشناسان: هیئت متشكل از چند كارشناس كه حسب مورد از رشته‌های يكسان يا متفاوت، مطابق ضوابط تشكيل می‌شود.

ث – مؤسسه يا شركت ارزش‌گذاری: مؤسسه يا شركت داراي مجوز از سازمان برنامه‌وبودجه كشور كه در چارچوب قوانين و مقررات مربوط در ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود صلاحيت دارد.

ج – ارزش‌گذار: مراجع مذكور دربندهای (پ)، (ت) و (ث).

چ – متقاضي: هر شخص حقوقي كه به گزارش ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود نياز دارد.

ح – سامانه ارزش‌گذاری: سامانه الكترونيكي ثبت و اعطاي مجوز به مؤسسه يا شركت ارزش‌گذاری و مديريت پايگاه اطلاعات ارزش‌گذاری.

ماده ۲ – كليه طرح‌های سرمایه‌گذاری كه یک‌طرف آن‌ها دستگاه‌های اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري بوده و تمام يا بخشي از موضوع قرارداد، انتقال يا تجويز بهره‌برداری از اصل يا منافع دارایی‌های نامشهود باشد يا به‌عنوان آورده سرمایه‌گذار ارائه شود و نيز دارایی‌های نامشهودي كه تحت حمايت قوانين مربوط به سرمایه‌گذاری خارجي وارد كشور و يا از كشور خارج می‌شود، مشمول مقررات اين آیین‌نامه می‌باشد.

ماده ۳ – متقاضي پس از ثبت تقاضا در سامانه ارزش‌گذاری متناسب با موضوع و ابعاد طرح سرمایه‌گذاری نسبت به استفاده از خدمات هيئت كارشناسان يا مؤسسه‌ها يا شرکت‌های ارزش‌گذاری اقدام خواهد كرد.

تبصره – سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادي و فني ايران حسب تشخيص می‌تواند گزارش ارزش‌گذاری انجام‌شده در مراجع معتبر خارجي را از متقاضي مطالبه كند.

ماده ۴ – اصول و روش‌های ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود به شرح زير است:

الف – ارزش‌گذاری بايد با رعايت اصول محرمانگي، شفافيت، بی‌طرفی و اجتناب از تعارض منافع و بر اساس مطالعات بازار داخلي و بین‌المللی، تحليل مالي، تجاري و اقتصادي و ارزيابي ابعاد فناورانه و محاسبه ريسك (خطر) هاي مربوط باشد و كيفيت و كميت داده‌ها و اطلاعات، منبع، مستندات، هدف ارزش‌گذاری و روش‌های استفاده‌شده به‌طور مستند تشريح شود.

ب – ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود نبايد با استانداردهاي حسابداري الزام‌آور مغاير باشد و بايد متناسب با نوع، ماهيت و هدف تعیین‌شده براي ارزش‌گذاری، بر اساس يك يا تركيبي از روش‌های علمي و معتبر ارزش‌گذاری ازجمله هزينه محور، بازار محور و درآمد محور انجام شود.

پ – كليه مصاديق مالكيت فكري از قبيل اختراع، طرح صنعتي، نام و علامت تجاري و آثار ادبي و هنري منوط به اینکه استفاده از آن‌ها خلاف عرف و مقررات عمومي نباشد، قابل ارزش‌گذاری است ولي ارزش‌گذار موظف است در ارزيابي خود تطابق با قوانين جمهوري اسلامي ايران را لحاظ نمايد

تبصره – حمايت از دارایی‌های ارزش‌گذاری شده موضوع اين بند مشروط به رعايت الزامات و انجام اقدامات قانوني توسط سرمایه‌گذار براي حمايت از دارایی‌های خود در ايران است.

ت – هزينه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود بر عهده سرمایه‌گذار است، مگر آنکه به نحو ديگري توافق شود.

ث – ارزش‌گذار مكلف است گزارش موضوع ارزش‌گذاری ارجاعي طبق اين آیین‌نامه را ظرف سه ماه تحويل متقاضي دهد. درصورتی‌که به علت اموري خارج از اراده ارزش‌گذار، تمديد مهلت تعیین‌شده ضرورت داشته باشد، ارزش‌گذار مراتب را ظرف ده روز قبل از انقضاي مهلت به متقاضي اعلام می‌کند و متقاضی می‌تواند مهلت مزبور را به ميزان مناسب تمديد كند. در صورت عدم تحويل گزارش ارزش‌گذاری در مهلت مقرر، متقاضي می‌تواند ارزش‌گذار جايگزين تعيين كرده و امر ارزش‌گذاری را به هزينه خود به ايشان ارجاع دهد.

ج – درصورتی‌که متقاضي يا سرمایه‌گذار نسبت به ارزش‌گذاری انجام‌شده اعتراض داشته باشند، می‌توانند ظرف ده روز از زمان ابلاغ نتيجه ارزش‌گذاری و تنها براي یک‌بار اعتراض خود را اعلام نمايند. در اين صورت ارزش‌گذار موظف است ظرف ده روز نسبت به ارائه گزارش مقتضي اقدام نمايد و در غير اين صورت ارزش‌گذاری توسط يك ارزش‌گذار ديگر انجام می‌شود.

ماده ۵ – متقاضي موظف است پس از اتمام فرايند ارزش‌گذاری، نسبت به ثبت و ارسال گزارش نهايي ارزش‌گذاری به سامانه ارزش‌گذاری اقدام نمايد.

ماده ۶ – سازمان برنامه‌وبودجه كشور موظف است ظرف پنج ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن اين آیین‌نامه، نسبت به راه‌اندازی سامانه ارزش‌گذاری و تدوين و اعلام ضوابط اعطاي مجوز به مؤسسه‌ها يا شرکت‌های ارزش‌گذاری و نيز نحوه نظارت بر عملكرد اين مؤسسه‌ها يا شرکت‌ها اقدام نمايد.

ماده ۷ – مراجع ذی‌صلاح صدور پروانه كارشناسي رسمي، نسبت به ايجاد يا به‌روزرسانی كامل رشته‌ها و صلاحیت‌های مرتبط باارزش گذاري دارایی‌های نامشهود اقدام كرده و فهرست كارشناسان رسمي داراي صلاحيت در اين زمينه را به‌صورت مستمر به‌روزرسانی و اعلام و براي كارشناسان رسمي به‌طور مستمر دوره‌های آموزشي، كارآموزي و بازآموزي تخصصي در زمينه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود همراه با طراحي عناوين، سرفصل‌ها و منابع مناسب علمي و كاربردي برگزار خواهند كرد.

دکمه بازگشت به بالا