قوانین و مقررات کارشناسی – مقررات

آیین‌نامه اجرايي وصول مالیات‌ها موضوع ماده (۲۱۸) قانون مالیات‌های مستقيم مصوبوزير دادگستري و وزير امور اقتصاد و دارايي

ماده ۱۳ (اصلاحی ۲۳/۳/۱۳۹۰)ـ اموال مورد توقيف به قيد فوريت به‌وسیله كارشناس ارشد مالياتي ارزیابی‌شده و پس از تأييد رئيس گروه مالياتي ـ كه در صورت عدم‌تأیید، نظر رئيس گروه مالياتي ملاك عمل خواهد بود ـ يك نسخه از برگ ارزيابي به مؤدي ابلاغ خواهد شد. چنانچه مؤدي نسبت به ارزيابي مذكور معترض باشد، می‌تواند ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ، كتباً از اداره امور مالياتي تقاضا نمايد كه ارزيابي به‌وسیله كارشناس رسمي دادگستري يا خبره به عمل آيد. در اين صورت وقتي به درخواست مزبور ترتيب اثر داده خواهد شد كه حق‌الزحمه كارشناس طبق مقررات مربوط توديع و قبض آن به اجرائيات اداره امور مالياتي ارائه شود؛ گزارش كارشناس رسمي يا خبره بايد ظرف مدت پانزده روز از تاريخ تقاضاي مؤدي تهيه و توسط كارشناس رسمي دادگستري يا خبره به اجرائيات اداره امور مالياتي مربوط ارائه گردد.

تبصره ۱ ـ حق‌الزحمه كارشناس رسمي دادگسـتري يا خبره ـ كه به‌قیدقرعه از ميان سه برابر تعداد موردنیاز انتخاب می‌شود ـ درهرصورت طبق مقررات بر عهده مؤدي می‌باشد.

ماده ۱۴ ـ هرگاه اختلاف ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري يا خبره منتخب مؤدي با ارزيابي اداره امور مالياتي كمتر از پانزده درصد باشد، نظر كارشناس يا خبره منتخب، ملاك عمل قرار خواهد گرفت؛ در غير اين صورت نظر كارشناس رسمي يا خبره به‌عنوان قيمت پايه قطعي فروش، ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

ماده ۵۰ (اصلاحی ۲۳/۳/۱۳۹۰)ـ براي شروع مزايده در مورد املاك، حداقل قيمت ملك به بهاي روز، كه از طرف كارشناس اداره امور مالياتي و يا كارشناس رسمي دادگستري يا خبره تعيين خواهد شد، مأخذ فروش قرار خواهد گرفت.

دکمه بازگشت به بالا