کارشناسی-مقررات-جدید

آیین‌نامه اجرايي ماده (۳۰) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب ۱۳۹۶/۵/۸ هیئت‌وزیران

ماده ۲ – براي دريافت خسارت بدني، ذی‌نفع حق دارد با ارائه اصل يا تصوير برابر اصل مدارك زير به‌طور مستقيم، حسب مورد به بیمه‌گر مربوط يا صندوق مراجعه نمايد:

الف – گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي يا مقامات انتظامي و يا گزارش كميسيون جلوگيري از سوانح راه‌آهن (در حوادث ريلي) يا نظريه قطعي كارشناس يا هیئت كارشناسي منتخب مراجع قضايي.

ماده ۳ – براي دريافت خسارت مالي، زیان‌دیده يا نماينده قانوني وي حق دارد با ارائه اطلاعات و اصل يا تصوير برابر اصل مدارك زير به‌طور مستقيم به بیمه‌گر مربوط مراجعه نمايد:

ب – گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا گزارش كميسيون جلوگيري از سوانح راه‌آهن (در حوادث ريلي) يا نظريه قطعي كارشناس يا هیئت كارشناسي منتخب مراجع قضايي.

دکمه بازگشت به بالا