کارشناسی-مقررات-جدید

آیین‌نامه اجرايي ماده (۲۷) قانون نظام‌مهندسی و كنترل ساختمان مصوب ۸/۳/۱۳۷۹ هیئت‌وزیران

ماده ۶ – تعرفه حق‌الزحمه خدمات مهندسي كارشناسي موضوع اين آیین‌نامه، عيناً معادل تعرفه مربوط به دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري است و در مواردي كه تعرفه خاصي وجود ندارد، در چهارچوب بند (۱۵) ماده (۱۵) قانون نظام‌مهندسی و كنترل ساختمان به پيشنهاد هیئت‌مدیره سازمان استان و تصويب وزير مسكن و شهرسازي تعيين خواهد شد.

ماده ۹ – مرجع درخواست‌کننده و سازمان استان مکلف‌اند جهات رد مهندس يا مهندسان معرفی‌شده را كه همان جهات رد مربوط به كارشناسان رسمي دادگستري است، بررسي و از عدم شمول آن اطمينان حاصل كنند؛ اين تكليف متوجه مهندس يا مهندسان معرفی‌شده نيز می‌باشد. عدم رعايت اين ماده از ناحيه مرجع درخواست‌کننده، تخلف اداري و از ناحيه سازمان استان و مهندس يا مهندسان معرفی‌شده، تخلف انتظامي محسوب می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا