کارشناسی-مقررات-جدید

آیین‌نامه اجرايي ماده (۲۴) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳ وزراي عضو كميسيون امور اجتماعی و دولت الكترونيك هیئت دولت

ماده ۵- بند ك – قیمت‌گذاری اجاره ساختمان‌ها و اموال منقول بر اساس ميانگين قيمت كارشناسي سه كارشناس رسمي دادگستري و تأييد معاونت‌های توسعه مديريت و سرمايه انساني رئیس‌جمهور و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردي رئیس‌جمهور و رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و برگزاري مناقصات.

ماده ۱۰ – به‌منظور تعيين اجاره و قیمت‌گذاری اماكن و ساختمان‌های مشمول واگذاري نظر سه كارشناس رسمي دادگستري با تأييد معاونت‌های توسعه مديريت و سرمايه انساني رئیس‌جمهور و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردي رئیس‌جمهور ملاك عمل خواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا