قوانین و مقررات وکالت

آیین‌نامه اجرايي ماده ۱۰ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب ۱۳۸۸/۲/۱۲ رئیس قوه قضائیه

ماده ۱ ـ وكالت تسخيري وكالتي است كه از طرف دادگاه در امور كيفري براي دفاع از متهم به وكلا ارجاع می‌شود.

ماده ۲ ـ نياز به وكيل از طريق رئیس‌کل دادگستري به كانون وكلاي دادگستري يا مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه استان مربوط اعلام می‌شود تا نسبت به تعيين و معرفي وكيل اقدام شود.

ماده ۳ ـ وكالت معاضدتي وكالتي است كه از طرف كانون وكلاي دادگستري يا مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه براي امور حقوقي با رعايت مقررات فصل دوم آیین‌نامه قانون وكالت مصوب ۱۹/۳/۱۳۱۶ به وكلا ارجاع می‌شود.

ماده ۴ ـ ميزان حق‌الوکاله قابل پرداخت براي هر مورد وكالت تسخيري و يا معاضدتي مبلغ دو ميليون ريال است.

ماده ۵ ـ دستورالعمل نحوه پرداخت، توسط كانون وكلاي مركز و مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه مشتركاً تهيه و اجرا خواهد شد.

ماده ۶ – در وكالت تسخيري اگر تعداد جلسات دادرسي بيشتر از دو جلسه بشود براي هر جلسه اضافي مبلغ پانصد هزار ريال و درصورتی‌که در يك پرونده وكالت بيش از دو نفر متهم به وكيل ارجاع شود. براي هر متهم از نفر دوم به بعد مبلغ یک‌میلیون ريال علاوه بر مبلغ مذكور در ماده ۴ به وكيل پرداخت خواهد شد.

ماده ۷ ـ هزينه سفر وكلا براي شركت در جلسات دادگاه درصورتی‌که محل دادگاه خارج از محل دفتر و اشتغال وكيل باشد بر اساس آیین‌نامه هزينه سفر قضات دادگستري پرداخت می‌گردد.

ماده ۸ ـ حق‌الوکاله و هزينه سفر وكالت تسخيري با گواهي دادگاه و در وكالت معاضدتي با گواهي اداره معاضدت و تأييد كانون وكلاي دادگستري يا مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه پرداخت خواهد شد.

ماده ۹ ـ اداره كل بودجه و تشكيلات قوه قضاييه همه‌ساله ۲۵% اعتبار موردنیاز حق‌الوکاله وکالت‌های تسخيري و معاضدتي را كه توسط كانون وكلاي دادگستري مركز و مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه برآورد و پيشنهاد می‌گردد در لايحه بودجه منظور تا پس از تصويب بر اساس موافقت‌نامه بودجه جاري مصوب و از طريق ذی‌حسابی دادگستري به‌طور مساوي به‌صورت تنخواه‌گردان در اختيار كانون وكلاي دادگستري و مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه قرار داده و با توجه به اسناد پرداخت‌شده موجودي را تا حداقل ۲۵% مذكور تكميل نمايد.

ماده ۱۰ ـ ميزان حق‌الوکاله تعیین‌شده در اين آیین‌نامه هرسال یک‌بار با توجه به شاخص تورم تجديدنظر و تعديل خواهد شد.

ماده ۱۱ ـ با تصويب اين آیین‌نامه آیین‌نامه‌های قبلي ملغي الاثر می‌گردد.

ماده ۱۲ ـ اين آیین‌نامه در اجراي ماده ۱۰ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب ۱۳۵۵ در ۱۲ ماده بنا به پيشنهاد مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۷ كانون وكلاي دادگستري مركز و اصلاحات پيشنهادي مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان در تاريخ ۱۲/۲/۱۳۸۸ به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.

دکمه بازگشت به بالا