کارشناسی-مقررات-جدید

آیین‌نامه اجرايي قیمت‌گذاری سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتي، تخفیف‌ها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران مصوب ۱۳۸۷/۲/۲ وزراي عضو كميسيون اقتصاد هیئت دولت

ماده ۲ – آن گروه از سهام قابل‌واگذاری كه داراي بازار فعال است طبق روش مندرج در بند «الف» اين ماده و بقيه سهام قابل‌واگذاری، طبق ساير روش‌های مندرج در اين آیین‌نامه، حسب مورد، قیمت‌گذاری می‌شود.

ماده ۲-بند ب-جزء ۱-

زیر جزء ۱ – ۲ – كسري ذخاير مربوط به سه سال آخر مبناي تعيين سود طبق بندهاي گزارش حسابرس و بازرس قانوني و رسيدگي كارشناس قیمت‌گذاری سهام.

تبصره ـ چنانچه در گزارش حسابرس و بازرس قانوني به دليل وجود محدوديت و يا ابهام براي كسر ذخاير، مبلغ تعيين نشده باشد، لازم است كارشناس قیمت‌گذاری سهام برآوردي منطقي از كسر ذخاير ارائه و در محاسبات خود لحاظ كند. رويدادهاي تعديلي بعد از تاريخ ترازنامه و بعد از تاريخ گزارش حسابرس و بازرس قانوني و قبل از تاريخ صدور گزارش قیمت‌گذاری سهام بايد در تعديل سود سال مربوط لحاظ شود.

زیر جزء ۱ – ۴ – ساير عوامل تعدیل‌کننده بر اساس گزارش حسابرس و بازرس قانوني.

ماده ۲ – بند ج –

جزء ۲ – ارزش جاري دارایی‌های ثابت براي شرکت‌هایی كه داراي تداوم فعاليت هستند (اعم از سود ده و زيانده)، بر اساس ارزش‌های جايگزيني مستهلک‌شده توسط كارشناس قیمت‌گذاری سهام با استفاده از تخصص ديگران (كارشناسان رسمي) تعيين می‌شود.

زیر جزء ۵ – ۱ – كسر ذخيره مطالبات مشكوك الوصول، ذخيره براي بدهی‌های ناشي از هزینه‌های تحقق‌یافته و جرائم مربوط بر اساس گزارش حسابرسي صورت‌های مالي محاسبه و به‌عنوان تعديلات از اقلام فوق كسر يا به آن‌ها اضافه می‌گردد. درصورتی‌که به دليل وجود ابهام يا محدوديت در رسيدگي، تعيين مبالغ اقلام مزبور توسط حسابرس امکان‌پذیر نبوده است، كارشناس قیمت‌گذاری لازم است نسبت به برآورد آن‌ها اقدام و مفروضات خود را افشا نمايد.

دکمه بازگشت به بالا