قوانین و مقررات کارشناسی – مقررات

آیین‌نامه اجرايي قانون خريد و تملك اماكن آموزشي استيجاري مصوب هیئت‌وزیران

ماده ۵ – به‌منظور هماهنگي و توافق با مالكان در خصوص زمين معوض در هر استان كميسيوني مركب از نمايندگان اداره كل آموزش‌وپرورش و زمين شهري استان و با حضور مالك يا نماينده قانوني وي تشكيل می‌شود و تصميمات لازم را اتخاذ می‌نمایند.

تبصره – تقويم و تعيين بهاي عرصه املاك خریداری‌شده و زمين معوض در زمان واحد و با نظر كارشناس موضوع ماده (۷) اين آیین‌نامه خواهد بود.

ماده ۷ – در مواردي كه مالك با فروش مكان موضوع قانون موافق باشد، قيمت خريد اين اماكن و قيمت زمين معوض حسب مورد، توسط هیئتی مركب از كارشناسان رسمي دادگستري – يك نفر به انتخاب آموزش‌وپرورش و يك نفر به انتخاب مالك – تعيين خواهد شد.

ميانگين کارشناسی‌های انجام‌شده و توافق فی‌مابین مالك و كميسيون موضوع ماده (۲) به مالك ابلاغ خواهد شد. چنانچه مالك ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ، موافقت خود را با فروش ملك به قيمت تعیین‌شده و نيز حسب مورد با قبول زمين معوض به قيمت تعیین‌شده – به ترتيب فوق – به كميسيون اعلام نمايد، وزارت آموزش‌وپرورش نسبت به خيد ملك يا انتقال معوض با مالك اقدام و نصف هزينه كارشناسي را به‌حساب مالك منظور خواهد نمود.

تبصره – مالكيني كه با فروش ملك خود به آموزش‌وپرورش يا دريافت زمين به ترتيب مقرر در ماده (۷) موافقت داشته باشد، موظف‌اند قبل از اعمال ماده (۷)، نصف هزينه كارشناسي را بپردازند. بديهي است درصورتی‌که پس از اعمال ماده (۷)، مالك حاضر به فروش ملك يا دريافت زمين معوض نباشد، هزينه كارشناسي سهمي او مسترد نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا