قوانین و مقررات کارشناسی – مقررات

آیین‌نامه اجرايي قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت‌اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدي آن مصوب  وزير دادگستري

ماده ۱۷ – دبير هیئت با رعايت تقدم، برحسب شماره رديف دفتر ثبت تقاضانامه پرونده‌های مربوطه، تعيين وقت می‌نماید و در دفتر اوقات نوبت داده می‌شود. پرونده با دعوت كتبي از متقاضي و با قائم‌مقام قانوني او و اعلام تاريخ رسيدگي هیئت بدوي به ترتيب دفتر اوقات و شماره رديف دفتر ثبت تقاضانامه تحت رسيدگي قرار خواهد گرفت.

هيئت رأساً و با تحقيق و معاينه محلي و عنداللزوم با انتخاب و اعزام كارشناس و يا خبره محلي و يا مطلعين امور ثبتی و يا استفاده از مأمورين شاغل در ثبت محل و عندالاقتضاء با مطالبه گزارش جريان پرونده ثبتي از اداره ثبت محل و يا بهر طريق ديگري كه مقتضي بداند نسبت به احراز تصرفات مالكانه و تطبيق موردتقاضا با وضع محل و تعيين سهم مشاعي و ساير وظائفي كه در قانون به عهده هیئت‌های رسيدگي محول شده است اقدام خواهد نمود.

تبصره – نمونه دفاتر تعيين وقت توسط سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور تهيه و در اختيار واحدهاي ثبتي گذارده خواهد شد. هزینه‌های كارشناسي موضوع اين ماده به ميزاني كه هيئت تشخيص و تعيين می‌نماید به عهده متقاضي است.

ماده ۲۴ – در اجراي ماده ۲ قانون «حذف و اصلاح موادي از قانون ثبت‌اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدي آن» مصوب مردادماه ۱۳۶۵ بر اساس درخواست و با معرفي دولت و يا شهرداری‌ها، ادارات ثبت حدود و مشخصات عرصه متصرفي احداث‌کننده بنا و ساختمان را اعلام می‌دارند و پس از ارائه سند انتقال رسمي، واحدهاي ثبتي نسبت به ادامه عمليات ثبتي و صدور سند مالكيت عرصه و اعيان موردنظر اقدام خواهند نمود.

در مواردي كه نياز به كارشناس رسمي باشد ترتيب انتخاب و تعيين كارشناس تابع مقررات آئين دادرسي مدني و ساير مقررات مورد عمل و جاري در خصوص تعيين و انتخاب و اعتراض به نظر كارشناس خواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا