قوانین و مقررات کارشناسی – مقررات

آیین‌نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب هیئت‌وزیران

ماده ۱۱ ـ (اصلاحي ۱۵/۰۴/۱۳۸۴) به‌منظور رعايت مصلحت وقف و بهره‌برداری صحيح بايد رقبات موقوفه را با توجه به مفاد وقف نامه و قوانين مربوطه و با جلب نظر كارشناس رسمي يا خبره محلي و رعايت شرايط زير از طريق مزايده به اجاره واگذار نمود:

الف ـ خسارات احتمالي حتی‌الامکان به عهده مستأجر باشد.

ب ـ از مستأجر بايد ضامن معتبر و يا وثيقه مناسب براي تأديه حقوق موقوفه و تخليه و تحويل آن در پايان مدت اخذ شود.

ج ـ حق انتقال مورد اجاره از طرف مستأجر به غير حسب مورد موكول به موافقت كتبي متولي و ادارات حج و اوقاف و امور خيريه باشد، بديهي است رعايت آیین‌نامه نحوه وصول پذيره و اهدائي الزامي است.

د ـ مدت اجاره نبايد بيش از ده سال باشد مگر با جلب موافقت سرپرست سازمان.

ه‍ـ ـ از پیشنهاددهندگان برابر ده درصد قيمت پایه‌ای كه با نظر كارشناس يا خبره براي انجام مزايده تعيين می‌شود به‌عنوان سپرده اخذ شود.

و ـ حداقل مال‌الاجاره بر اساس نظر كارشناس رسمي يا خبره محلي و به نرخ عادله روز و ساير شرايط لازم در آگهي مزايده قيد گردد.

ز ـ اجاره‌نامه بايد رسمي باشد و در مواردي كه تنظيم اجاره‌نامه رسمي ميسر نيست قرارداد تنظيم گردد.

تبصره ۱ ـ (اصلاحي ۱۳/۰۴/۱۳۹۵) در مورد رقباتي كه درآمد ساليانه آن‌ها تا پنجاه ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال می‌باشد مزايده الزامي نيست، مشروط بر اينكه ميزان اجاره از طرف كارشناس رسمي يا خبره محلي با توجه به نرخ عادله روز تعیین‌شده باشد.

ماده ۱۳ ـ اجاره اراضي و رقبات بلامعارض موقوفه موردنیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته و نهادهاي انقلاب اسلامي با رعايت صلاح و غبطه وقف بر اساس نظر كارشناس رسمي يا خبره محلي و بر مبناي نرخ عادله روز بدون انجام مزايده و با رعايت آیین‌نامه نحوه وصول پذيره و اهدائي مجاز است و در موارد ديگر با رعايت مصالح وقف و يا تصويب سرپرست سازمان و بر مبناي نظريه كارشناس رسمي يا خبره محلي و به نرخ عادله روز انجام مزايده الزامي نخواهد بود.

ماده ۱۴ ـ كميسيون مزايده از مسئول اداره حج و اوقاف و امور خيريه، نماينده اداره امور اقتصادي و دارائي محل و متولي موقوفه تشكيل می‌شود، درصورتی‌که موقوفه بدون متولي باشد نماينده دادستان عمومي شهرستان در جلسه شركت خواهد نمود.

تبصره ۲ ـ در مورد آن قسمت از باغات موقوفه كه فروش سردرختی آن‌ها از طريق ديد به حال موقوفه مفيد باشد می‌توان فروش را منحصر به یک‌فصل و مزايده را بر طبق عرف و عادات محل و با نظر كارشناس يا خبره محلي به‌طور حضوري انجام داد.

دکمه بازگشت به بالا