کارشناسی-مقررات-جدید

آيين نامه اجرايي ماده (۱۷) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و ماده (۱۰۴) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۹۲/۴/۹

۱٫

ماده ۱۰ (اصلاحي ۳۰/۴/۱۳۹۵) ـ بنگاه هاي اقتصادي براي استفاده از معافيت موضوع اين آيين نامه بايد تأييديه سازمان حسابرسي يا يكي از مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و يا حسابدار رسمي و در خصوص شركت ها واتحاديه تعاوني روستايي و كشاورزي تأييديه سازمان مركزي تعاون روستايي ايران در صورت انجام حسابرسي مالي توسط آن سازمان را كه مستند به گزارش حسابرسي مالي شركت باشد براي سال تجديد ارزيابي در موارد زير دريافت و حداكثر تا پايان سال مالي بعد از سال تجديد ارزيابي دارايي به اداره امور مالياتي ذي ربط ارايه نمايند :

الف – اعلام نظر در مورد عدم تجديد ارزيابي دارايي ها در پنج سال قبل از سال تجديد ارزيابي .

ب – اظهارنظر در مورد صحت مبناي محاسبه استهلاك دارايي

شركت هايي كه سال مالي آنها با سال شمسي مطابقت ندارد نيز مشمول حكم اين ماده و تبصره (۲) ماده (۲) مي باشند .

تبصره ـ(الحاقي ۳۰/۴/۱۳۹۵) مهلت ارسال تأييديه هاي مذكور در اين ماده براي اشخاص حقوقي كه در سال هاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ نسبت به تجديد ارزيابي دارايي هاي خود اقدام نموده اند ، تا پايان سال ۱۳۹۵ تعيين مي گردد .

دکمه بازگشت به بالا