قوانین و مقررات کارشناسی – مقررات

آيين‌نامه معاملات هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران مصوب هیئت‌وزیران

ماده ۲ – كليه معاملات شركت به شرح اين آیین‌نامه از طريق مناقصه و مزايده انجام خواهد شد مگر در موارد زير:

پ – استيجاره يا خريد اموال غیرمنقول و حق واگذاري محل كه بر طبق نظر كارشناس رسمي و يا كارشناس منتخب مدیرعامل شركت انجام خواهد شد.

ماده ۳۴ – معاملات جزئي و متوسط از طريق حراج به شرح زير انجام خواهد شد:

۱ – اطلاعات كلي در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت و محل حراج و ساير شرايطي كه لازم باشد بايد با آگهي در روزنامه كثيرالانتشار به اطلاع عموم برسد.

۲ – مورد معامله بايد قبلاً توسط كارشناس رسمي دادگستري و يا كارشناسان خبره به انتخاب مدیرعامل ارزيابي شود و حراج از بهاي تعیین‌شده شروع گردد و به خريداري كه بالاترين بها را پيشنهاد كند واگذار شود و اگر حداقل قيمت ارزیابی‌شده داوطلب پيدا نشود، مجدداً بايد ارزيابي شود.

دکمه بازگشت به بالا