قوانین و مقررات کارشناسی – مقررات

آيين‌نامه معاملات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي مصوب ۱۰/۵/۱۳۶۳ هیئت‌وزیران

ماده ۳۱ – در مورد معاملات متوسط، حراج به شرح زير انجام خواهد شد:

۱ – اطلاعات كلي در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت و محل حراج و ساير شرايطي كه لازم باشد بايد با آگهي در روزنامه يا به وسایل ديگر به اطلاع عموم برسد.

۲ – مورد معامله بايد قبلاً به‌وسیله كارشناس رسمي دادگستري ارزيابي شود و حراج از بهاي تعیین‌شده شروع گردد و به خريداري كه بالاترين بها را پيشنهاد كند واگذار شود و اگر حداقل به قيمت ارزیابی‌شده داوطلب پيدا نشود مجدداً بايد ارزيابي شود.

ماده ۳۲ – در مورد معاملات عمده انتشار آگهي مزايده به شرح زير به عمل می‌آید:

۱ – مورد معامله بايد قبلاً به‌وسیله كارشناس رسمي دادگستري ارزيابي و نتيجه ارزيابي به‌طور محرمانه در اختيار كميسيون معاملات قرار گيرد و درصورتی‌که بالاترين پيشنهاد رسيده كمتر از رقم ارزيابي كارشناس باشد بايد به تشخيص كميسيون معاملات اقدام به تجديد آگهي مزايده يا تجديد ارزيابي نمود.

دکمه بازگشت به بالا