قوانین و مقررات کارشناسی – مقررات

آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مجلس شوراي اسلامي مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ رئيس قوه قضائيه

ماده ۱ ـ واژه‌ها و عبارات اختصاري به‌کاررفته در اين آیین‌نامه به شرح ذيل تعريف می‌گردند:

۱ ـ مركز: مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده؛

۲ ـ هیئت نظارت: هیئت نظارت بر وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده؛

۳ ـ هیئت تعيين صلاحيت: هیئت تعيين صلاحيت وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده؛

۴ ـ ماده ۱۸۷: ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مجلس شوراي اسلامي؛

۵ ـ مشاوران خانواده: مشاوران خانواده موضوع آیین‌نامه اجرايي قانون حمايت خانواده مصوب ۹۳/۱۱/۲۷ و دستورالعمل نحوه تشكيل و فعاليت مراكز خانواده مصوب ۹۶/۱۲/۲۱.

ماده ۲ ـ به‌منظور سیاست‌گذاری، نظارت و تنظيم خط‌مشی اجراي ماده ۱۸۷ هیئت نظارت مركب از معاون اول رئیس قوه قضائيه (به‌عنوان رئیس هیئت)، رئیس حوزه رياست، معاون منابع انساني قوه قضائيه، معاون قضايي قوه قضاييه، دادستان انتظامي قضات، يكي از قضات عالی‌رتبه داراي پايه قضايي ۹ به بالا با تعيين رئیس قوه قضاييه و رئیس مركز تشكيل می‌گردد. تصميمات هیئت نظارت بارأی اكثريت معتبر خواهد بود.

وظائف هیئت مذكور عبارت است از:

الف ـ تعيين تعداد كارآموز وكالت و كارشناس قابل‌پذیرش در هرسال؛

ب ـ نظارت بر حسن اجراي آئین‌نامه و مصوبات هیئت نظارت؛

پ ـ رسيدگي تجديدنظر نسبت به تصميمات هیئت تعيين صلاحيت در مورد رد صلاحيت اخلاقي و رفتاري قبول‌شدگان در آزمون يا شاغلين وكالت و كارشناسي؛

ت ـ اتخاذ تصميم جهت رفع مسائل و مشكلات و ارائه راهكار براي ارتقاء عملكرد مركز وكلا، مشاوران خانواده و كارشناسان رسمي در چارچوب قوانين و مقررات جاري؛

ث ـ ايجاد هماهنگي و تعامل بين مركز و سازمان‌ها، نهادها و ادارات و مراكز قوه قضائيه و كشور؛

ج ـ وجود اين هیئت مانع نظارت مستقيم رئیس قوه قضائيه نيست.

ماده ۳ ـ مركز داراي شخصيت حقوقي، مالي و اداري مستقل است. رئیس مركز نماينده حقوقي و قانوني مركز در كليه مراجع اداري قضايي و سازمان‌ها و ادارات دولتي و غيردولتي است و می‌تواند نماينده يا وكيل معرفي نمايد. آراء و تصميمات مركز قابل‌اعتراض در هیئت نظارت بوده و قابل‌رسیدگی در ديوان عدالت اداري نيست. بودجه مركز از مبالغ مأخوذه بابت تمديد پروانه، برگزاري آزمون، مصاحبه و آموزش، چاپ كتب و نشريات و امثال آن، تبليغات، هدايا و کمک‌های علاقه‌مندان و ۵ درصد از درآمد وكلا و كارشناسان و مشاوران خانواده تأمين می‌شود.

رئیس مركز توسط رئیس قوه قضائيه از بين حقوقدانان انتخاب می‌گردد كه اداره امور مركز را به عهده خواهد داشت و می‌تواند معاونين خود را در امور اجرايي، آموزشي، اداري و مالي و غيره از بين مشاورين خانواده، وكلا و كارشناسان رسمي انتخاب نمايد. حق‌الزحمه آنان از درآمدهاي مركز پرداخت می‌شود. امضاء پروانه‌های وكالت، كارشناسي رسمي و مشاوره خانواده با رئیس مركز است.

ماده ۴ ـ مركز جهت اجراي آیین‌نامه مربوطه و تحت نظر رئیس مركز و هیئت نظارت تشكيل می‌گردد و وظايف آن به شرح ذيل است:

الف: انجام بررسی‌های كارشناسي و جمع‌آوری اطلاعات لازم از سراسر كشور در خصوص تعيين تعداد مشاوران و كارشناسان در هرسال؛

ب: برگزاري آزمون‌های علمي، مصاحبه و گزينش متقاضيان؛

ج: نظارت و پيگيري نسبت به عملكرد وكلا و كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده به‌ویژه بررسي و تحقيق در خصوص تخلفات آنان و همچنين بررسي وضعيت و عملكرد آنان؛

د: شناسايي افراد کم‌بضاعت و نيازمند به خدمات قضائي و ارجاع امر به مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه؛

هـ: بررسي مدارك و احراز شرايط متقاضيان پروانه وكالت و مشاوره خانواده و كارشناسي كه عضو رسمي هیئت‌علمی دانشگاه می‌باشند و يا متقاضيان واجد سوابق قضائي؛

و: نظارت و ارزيابي نحوه كارآموزي عملي و آموزش علمي كارآموزان؛

ز: انجام مقدمات اعطاي پروانه كارآموزي و پروانه مشاوره حقوقي و وكالت پايه ۱، ۲ و كارشناسي؛

ح: برگزاري مراسم تحليف و اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دریافت‌کنندگان پروانه مشاوره حقوقي، وكالت و كارشناسي.

ماده ۵ ـ متقاضيان اخذ مجوز پروانه وكالت و كارشناس رسمي يا تأسیس موسسه مشاوره حقوقي بايد داراي شرايط ذيل باشند:

الف: تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران؛

ب: داشتن حداقل ۲۴ سال تمام شمسي براي وكلا، مشاوران حقوقي و كارشناسان رسمي در زمان صدور پروانه مشاوره حقوقي و وكالت و كارشـناسي و حداكثر ۶۵ سال تمام شمسي بـراي مشاوران حقوقي و وكلا؛

ج: داشتن حداقل دانشنامه معتبر كارشناسي از دانشکده‌های معتبر داخلي يا خارجي (در حالت اخير، به‌شرط ارزشيابي رسمي) در رشته حقوق براي متقاضيان مشاوره حقوقي و وكالت و در رشته موردتقاضا براي متقاضيان كارشناسي؛

د: انجام خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم براي آقايان؛

ر: عدم سوءپیشینه مؤثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي؛

و: عدم اعتياد به مواد مخدر و سكرآور به تأييد سازمان پزشكي قانوني و عدم تجاهر به فسق؛

ز: عدم اشتغال اعم از رسمي، قراردادي، پيماني در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌های دولتي، نهادهای انقلابي، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و عدم اشتغال به سردفتري يا دفتر یاری در زمان صدور مجوز و پس‌ازآن مادامی‌که شخص به مشاوره حقوقي و وكالت موضوع اين آیین‌نامه اشتغال دارد. (براي متقاضيان وكالت و مشاوره حقوقي)؛

ح: نداشتن سوء شهرت؛

ط: داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسي؛

ي: عدم محكوميت به انفصال دائم از خدمات قضائي يا خدمات دولتي يا وكالت دادگستري و يا سلب صلاحيت براي متقاضيان شغل مشاوره حقوقي و عدم محكوميت به انفصال دائم از شغل كارشناسي براي متقاضيان كارشناسي.

تبصره ـ مشاغل آموزشي يا پژوهشي در دانشگاه‌ها از مقررات بند «ز» مستثنا می‌باشد.

ماده ۶ ـ در هرسال صورت نقاطي كه احتياج به مشاور حقوقي و وكيل و كارشناس دارد با تعيين تعداد موردنیاز براي هر محل از طريق انتشار ویژه‌نامه پذيرش داوطلبان به اطلاع متقاضيان رسانده می‌شود. متقاضيان بايد ظرف مدت مقرر در آگهی‌ها درخواست خود و مدارك مربوطه را تكميل و با درج مراتب ذيل از طريق پست سفارشي به نشاني مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان ارسال نمايند.

الف: مشخصات كامل طبق شناسنامه و ميزان تحصيلات متقاضي؛

ب: محل اقامت و نشاني پستي؛

ج: سوابق شغلي قبل از درخواست در صورت اشتغال قبلي؛

د: تعيين محل خدمت مورد درخواست براي تأسيس مؤسسه مشاوره حقوقي، وكالت و يا كارشناسي.

ماده ۷ ـ درخواست متقاضيان بايد داراي پیوست‌های ذيل باشد:

الف: يك برگ تصوير مصدق از كليه صفحات شناسنامه و كارت ملي؛

ب: ۶ قطعه عكس ۴×۳؛

ج: گواهي مدرك تحصيلي؛

د: گواهي وثاقت به امضاي افراد مورد وثوق كه فرد موردنظر را براي مشاوره حقوقي، وكالت و يا كارشناسي مناسب معرفي كند؛

ه: گواهي سوابق اشتغال به همراه مستندات مربوطه در صورت داشتن سابقه اشتغال.

ماده ۸ ـ درخواست متقاضيان به ترتيب وصول در «مركز» ثبت و براي هر متقاضي پرونده جداگانه‌ای تشكيل می‌شود. مركز سوابق متقاضي را از مراجع اطلاعاتي و قضايي محل اقامت و اشتغال يا محل تحصيل فعلي و گذشته و از مؤسسه آموزش عالي مربوطه استعلام و درباره صلاحيت وي به نحو مقتضي تحقيق و نتيجه را در پرونده منعكس و به هیئت تعيين صلاحيت ارائه می‌نماید.

ماده ۹ ـ پس از انجام آزمون، مصاحبه، تحقيق و گزينش، صلاحيت اخلاقي و رفتاري پذیرفته‌شدگان توسط هیئتی بنام هیئت تعيين صلاحيت كه اعضاء آن مركب از رئیس مركز (به‌عنوان رئیس هیئت) و چهار نفر از قضات عالی‌رتبه، وكلا، مشاورين خانواده يا كارشناسان رسمي به پيشنهاد هیئت نظارت و تصويب رييس قوه قضاييه است، تائيد يا رد خواهد شد. جلسات و تصميمات هیئت با دعوت رئیس مركز و با حضور و نظر موافق سه عضو كه يكي از آنان رئیس مركز باشد رسميت دارد.

درصورتی‌که هیئت تعيين صلاحيت زوال صلاحيت اخلاقي يا رفتاري هر يك از وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده را احراز نمايد می‌تواند در خصوص ابطال پروانه، محروميت دائم يا موقت از مشاغل فوق اتخاذ تصميم نمايد. اين تصميم ظرف بيست روز از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در هیئت نظارت است. رأی هیئت نظارت در اين خصوص قطعي است.

تبصره ـ مركز مكلف است بررسي صلاحيت متقاضيان وكالت، كارشناسي رسمي و مشاوره خانواده را از هسته گزينش قوه قضائيه، حفاظت اطلاعات قوه قضاييه يا ساير نهادهاي مربوط درخواست نمايد. مراجع مذكور مکلف‌اند بررسی‌های لازم را انجام و نتيجه بررسي را ظرف حداكثر مدت ۲ ماه به مركز ارسال نمايد و الا مركز رأساً تصميم مقتضي اتخاذ می‌کند.

ماده ۱۰ ـ از كليه داوطلبان واجد شرايط به ترتيب مقرر در مواد آتي امتحان كتبي به عمل خواهد آمد. زمان و مكان برگزاري امتحان از طريق روزنامه‌های كثيرالانتشار اعلام می‌گردد.

تبصره ۱ ـ به افراد زير در صورت تأييد صلاحيت اخلاقي و رفتاري آنان بدون شركت در آزمون به‌شرط طي دوره كارآموزي حسب مورد پروانه وكالت پایه‌یک يا كارشناسي رسمي اعطا می‌شود.

۱ ـ اعضاء هیئت‌های علمي دانشکده‌های حقوق مورد تأييد آموزش عالي به‌شرط داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه تدريس با مدرك دكتري در دروس حقوقي يا دروس تخصصي مرتبط؛

۲ ـ اعضاي هیئت‌علمی در رشته‌های مرتبط كارشناسي به‌شرط داشتن مدرك دكتري در رشته مرتبط و ۱۵ سال سابقه تدريس در رشته مذكور.

تبصره ۲ ـ داوطلباني كه داراي حداقل دانشنامه ليسانس دریکی از رشته‌های حقوق و فقه و مباني حقوق اسلامي و پنج سال سابقه قضائي بوده و حائز شرايط ديگر مندرج در ماده ۵ باشند از شركت در آزمون و كارآموزي معاف بوده و به آنان پروانه پايه ۱ وكالت اعطا می‌شود.

تبصره ۳ ـ ۳۰ درصد از پذیرفته‌شدگان وكالت و كارشناسي هر حوزه قضائي به ايثارگران مذكور در ماده ۵۹ مكرر قانون جامع خدمات‌رسانی به ايثارگران، كه حداقل ۷۰ درصد نمره آخرين پذیرفته‌شده را كسب نموده‌اند اختصاص می‌یابد. استفاده از اين سهميه مانع از پذيرش ايثارگراني كه نمره قبولي سهميه آزاد را كسب نموده‌اند نمی‌باشد.

تبصره ۴ ـ اعضاي هیئت‌علمی و كارشناسان رسمي شاغل در سازمان پزشكي قانوني كشور به‌شرط داشتن ۱۰ سال سابقه كار در سازمان مربوطه از آزمون معاف و در صورت داشتن ۱۵ سال سابقه از آزمون و كارآموزي معاف می‌باشند و پس از احراز ساير شرايط مندرج در ماده (۵) آئین‌نامه و در صورت تأييد صلاحيت علمي و اخلاقي و تجربه آن‌ها توسط سازمان مذكور، به آنان پروانه كارشناسي در حوزه‌های قضائي كه موردنیاز می‌باشد اعطاء می‌شود.

ماده ۱۱ ـ مواد امتحاني براي داوطلبان وكالت عبارت‌اند از:

متون فقه در حد تحريرالوسيله، آيين دادرسي كيفري و مدني، حقوقي مدني و امور حسبي، حقوق تجارت، حقوق جزاي عمومي و اختصاصي و حقوق ثبت.

ماده ۱۲ ـ مواد امتحاني براي داوطلبان كارشناسي رسمي عبارت‌اند از:

الف: دروس تخصصي و فقهي مربوط به رشته موردتقاضا.

ب: قوانين و مقررات مربوط به كارشناسي.

ماده ۱۳ ـ از پذیرفته‌شدگان در امتحان كتبي توسط اشخاصي كه مركز تعيين می‌کند مصاحبه شفاهي به عمل می‌آید.

تبصره ـ افرادي كه اسامي آن‌ها به‌عنوان ذخيره اعلام می‌گردد بايد در آزمون مجددي كه از طرف مركز اعلام می‌شود شركت نمايـند و پس از موفقيـت در آزمون مجدد از آن‌ها مصاحبـه شفاهـي به عمل می‌آید.

ماده ۱۴ ـ متقاضيان موظف به رعايت تمامي ضوابط و مقررات مذكور در آگهي آزمون كه از طريق سامانه اينترنتي مركز اعلام می‌شود، می‌باشند.

تبصره ۱ ـ قبول‌شدگان موظف به رعايت موارد زير می‌باشند:

۱ ـ رعايت ضوابط مندرج در آگهي؛

۲ ـ حضور به‌موقع در مصاحبه‌ها؛

۳ ـ شركت در هر يك يا مجموع مراحل كارآموزي، اختبار و تحليف؛

۴ ـ اخذ پروانه و دفترچه به مدت یک سال پس از قبولي و در مورد اشخاصي كه قبلاً قبولي آنان اعلام‌شده تا ۶ ماه.

عدم رعايت موارد بالا موجب كان لم يكن شدن قبولي آنان می‌گردد.

تبصره ۲ ـ پس از رسيدگي به اعتراضات و اعلام آن در هر آزمون اوراق آزمون و سوابق مربوط به مردودين معدوم و در هيچ مرجعي قابل‌رسیدگی مجدد نخواهد بود. درصورتی‌که به تشخيص هیئت نظارت اعتراض وارد باشد، اقدام مقتضي معمول خواهد شد.

ماده ۱۵ ـ مركز اسامي داوطلباني را كه صلاحيت آنان توسط هیئت تعيين صلاحيت محرز تشخيص داده‌شده است، به اطلاع رئیس قوه قضائيه رسانده و نسبت به صدور پروانه و امضاء آن اقدام می‌نماید.

ماده ۱۶ ـ اعتبار پروانه وكالت، كارشناس رسمي و مشاوره خانواده موضوع اين آیین‌نامه پس از صدور به مدت ۲ سال خواهد بود كه پس‌ازآن براي مدت‌های مشابه قابل تمديد می‌باشد. مشاورين حقوقي و وكلا موظف‌اند براي تمديد پروانه، مفاصا حساب مالياتي خود را ارائه نمايند و تمبر قانوني تجديد پروانه را نيز ابطال نمايند. در صورت عدم تمديد پروانه، وكالت اين افراد در هیچ‌یک از مراجع ذيصلاح قانوني پذيرفته نخواهد شد. همچنين، ارجاع امر كارشناسي از سوي مراجع ذيصلاح به كارشناسي كه پروانه وي تمديد نشده است، ممنوع می‌باشد.

ماده ۱۷ ـ به متقاضيان وكالت پس از پذيرش در آزمون و مصاحبه علمي و احراز صلاحيت پروانه كارآموزي اعطاء می‌گردد و موظف‌اند به مدت ۱۸ ماه علاوه بر انجام تكاليف آموزشي ذيل، تحت نظر وكيل سرپرست به كارآموزي و وكالت بپردازند:

۱ ـ شركت در دوره آموزشي كاربردي به مدت دو ماه؛

۲ ـ شركت در همایش‌ها و سخنرانی‌های علمي كه توسط مركز يا هیئت‌مدیره‌های استاني برگزار می‌گردد؛

۳ ـ ارائه كار تحقيقي و مقاله در موضوعات حقوقي اعم از مدني يا كيفري كه توسط مركز تعيين می‌شود؛

۴ ـ تهيه گزارش از پرونده‌ها اعم از حقوقي يا كيفري به تعداد بيست فقره؛

۵ ـ شركت در جلسات دادگاه‌های حقوقي و كيفري، در هرماه چهار جلسه با معرفي مركز (به مدت ۱۸ ماه)

پس از طي اين دوره و موفقيت در اختبار به آنان پروانه پایه‌یک اعطاء می‌گردد.

تبصره ـ هر كارآموز داراي كارنامه مخصوص خواهد بود. در اين كارنامه حسن اخلاق كارآموز و عملكرد دوره كارآموزي وي ثبت و ارزيابي خواهد شد. كارآموزاني كه قادر به كسب نصاب قبولي در اختبار نشوند براي سه نوبت از آنان اختبار مجدد به عمل خواهد آمد و در صورت عدم قبولي در اختبار سوم، پذيرش آنان كان لم يكن خواهد شد.

ماده ۱۸ ـ مركز می‌تواند انجام اقداماتي را كه در رابطه با پيشبرد اهداف مركز ضروري و لازم است از تمامي واحدهاي قضايي و ستادي و سازمان‌های وابسته به قوه قضائيه در سراسر كشور درخواست نمايد، مراجع مربوطه مكلف هستند اقدامات لازم را در رابطه با درخواست به‌عمل‌آمده انجام دهند.

ماده ۱۹ ـ پذیرفته‌شدگان كارشناسي رسمي بايد به مدت ۶ ماه نزد يكي از كارشناسان رسمي در رشته مربوط كه حداقل ۵ سال سابقه كارشناسي داشـته باشد يا بهر نحوي كه مركز مصلحت بداند، كارآموزي نمايند. در رشته‌های جديد كارشناسي، شخص پذیرفته‌شده از كارآموزي معاف خواهد بود، مگر آنکه مركز ترتيب ديگري را مقرر نمايد.

ماده ۲۰ ـ پذیرفته‌شده هنگام اخذ پروانه با حضور رئیس مركز يا نماينده وي به ترتيب ذيل سوگند ياد نموده و سوگندنامه و صورت‌جلسه مربوطه را امضاء می‌نماید.

متن سوگندنامه مشاور به شرح ذيل می‌باشد:

بسم ا… الرحمن الرحيم

در اين موقع كه می‌خواهم به شغل (مشاوره حقوقي و وكالت) نائل شوم به خداوند قادر متعال سوگند ياد می‌کنم كه هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و برخلاف شرافت شغلی‌ام اقدام و اظهاري ننمايم و احترام اشخاص، مقامات قضائي و اداري و همكاران و اصحاب دعوي را رعايت نموده و از اعمال‌نظر شخصي و کینه‌توزی و انتقام‌جویی احتراز و در امور و كارهايي كه انجام می‌دهم راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثيقه اين سوگند است كه یادکرده و ذيل سوگندنامه را امضاء می‌نمایم.

بسم ا… الرحمن الرحيم

به خداوند متعال سوگند ياد می‌کنم در امور كارشناسي كه به من ارجاع می‌گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته به‌راستی عقيده خود را اظهار نمايم و نظريات شخصي را در آن دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع كارشناسي به‌طور كامل اظهار نمايم و هیچ‌چیز را مكتوم ندارم و برخلاف واقع چيزي نگويم و ننويسم و ذيل سوگندنامه را امضاء می‌نمایم.

ماده ۲۱ ـ پذیرفته‌شدگان نهايي وكالت موظف‌اند ظرف يك ماه پس از اعلام مركز نسبت به افتتاح دفتر وكالت اقدام و آدرس آن را به مركز اعلام نمايند. وكلايي كه تمايل دارند مشتركاً فعاليت نمايند، با مشاركت يك يا چند وكيل ديگر مؤسسه مشاوره حقوقي تأسيس و ظرف مدت دو ماه مدارك ثبت مؤسسه را در اختيار مركز قرار می‌دهند.

تبصره ۱ ـ ثبت مؤسسه در اداره ثبت‌اسناد و املاك شهرستاني انجام می‌شود كه پروانه تأسيس مؤسسه براي آن محل صادرشده است.

تبصره ۲ ـ ثبت مؤسسات حقوقي موكول به ارائه پروانه تأسيس از مركز براي مدتي كه در پروانه تعیین‌شده است خواهد بود؛ تمديد ثبت تابع تمديد پروانه می‌باشد.

تبصره ۳ ـ اعضاي مؤسس موسسه بايد پروانه وكالت از مركز داشته باشند.

تبصره ۴ ـ مؤسسه مشـاوره حقوقي تـابـع ضوابط و مقـررات مـربـوط به مؤسسات غيرتجـاري خواهد بود.

ماده ۲۲ ـ دفتر وكالت يا مؤسسه حقوقي بايد در محلي كه در پروانه صادره درج‌شده است داير شود و نمی‌توان عملاً فعاليت آن را در محل ديگري متمركز نمود؛ در غير این صورت پروانه صادره ابطال می‌گردد مگر اينكه در خصوص تغيير محل قبلاً موافقت مركز کسب‌شده باشد.

تبصره ـ مفاد اين ماده مانع از حضور شخص مشاور حقوقي در محاكم يا ساير مراجع شهرهاي ديگر به‌عنوان وكيل نمی‌باشد.

ماده ۲۳ ـ دارندگان پروانه فقط مجاز به تشكيل يك دفتر وكالت يا مؤسسه حقوقي می‌باشند؛ ايجاد شعب براي دفتر وكالت يا مؤسسه حقوقي ممنوع و مستوجب تعقيب و تعطيلي دائمي يا موقت مؤسسه و تمام شعب آن خواهد بود.

ماده ۲۴ ـ وظايف و تكاليف و مسئولیت‌های وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده موضوع اين آیین‌نامه همان است كه در قوانين و مقررات و آئین‌نامه‌های مربوط به وكلاي دادگستري و كارشناسان رسمي مقرر است.

ماده ۲۵ ـ كارآموزان وكالت، وكلاي داراي پروانه پايه ۲ وكالت و نيز وكلايي كه به تنزل درجه محكوم می‌گردند حق وكالت در موارد ذيل را ندارند:

۱ ـ وكالت در دیوان عالی كشور؛

۲ ـ دعاوي راجع به اصل نكاح و فسخ آن، اصل طلاق، نسب، حجر، ثلث، حبس، وصيت، توليت و وقف رئيس

۳ ـ دعاوي مالي با خواسته بيش از بيست ميليارد ريال رئيس

۴ ـ جرائم مستوجب حد يا مجازات تعزيري درجه ۵ و بالاتر.

تبصره ۱ ـ كارآموزان وكالت زير نظر وكيل سرپرست وكالت می‌نمایند. پس از پايان كارآموزي و احراز صلاحيت توسط مركز پروانه وكيل به پايه ۱ ارتقاء می‌یابد.

تبصره ۲ ـ اعمال مفـاد اين ماده مانع از حق ارائه مشـاوره حقوقي از سوي مشاور در كليه پرونده‌ها نمی‌باشد.

ماده ۲۶ ـ مركز داراي دادسرا و دادگاه بدوي انتظامي در تمامي استان‌ها و دادگاه تجديدنظر انتظامي در مركز است. اعضاء دادگاه‌های بدوي و تجديدنظر انتظامي با معرفي رئیس مركز از بين قضات داراي پايه ۹ قضايي و بالاتر توسط رئیس قوه قضائيه منصوب می‌گردند. دادگاه‌های بدوي انتظامي داراي يك عضو به‌عنوان رئیس و دادگاه‌های تجديدنظر انتظامي مركب از سه عضو يك رئیس و دو مستشار است كه همگي داراي حق رأي هستند و آراء صادره با امضاء موافق دو نفر از آنان لازم‌الاجراست. تخلفات وكلا، مشاورين خانواده و كارشناسان رسمي به شرحی است كه در قانون كارشناسان رسمي دادگستري، دستورالعمل اجرايي اين ماده و قانون وكالت و مقررات مرتبط تدوین‌شده است.

مجازات‌های انتظامي ۵ درجه به شرح زير است:

۱ ـ درجه‌یک: توبيخ كتبي با درج در پرونده؛

۲ ـ درجه‌دو: توبيخ با درج در سايت مركز؛

۳ ـ درجه سه: تنزل پايه وكلا يا محدوديت صلاحيت و اختيارات فني كارشناسان؛

۴ ـ درجه چهار: محروميت موقت از سه ماه تا سه سال؛

۵ ـ درجه پنج: محروميت دائم كه به تشخيص قاضي رسیدگی‌کننده و متناسب با تخلف و شرايط خاطي و اوضاع‌واحوال حاكم بر موضوع تعيين و اعمال خواهد گرديد.

تبصره ۱ ـ ابلاغ دعوت‌نامه و اوراق انتظامي وفق ماده ۶۵۵ قانون آيين دادرسي كيفري و آیین‌نامه اجرايي مربوط و از طريق سامانه و يا ساير وسايل ارتباطي مركز اقدام می‌گردد.

تبصره ۲ ـ دادسراي انتظامي مركز متشكل از يك دادستان و به تعداد كافي داديار می‌باشد. دادستان انتظامي توسط رئیس مركز از حقوقدانان انتخاب و در تهران مستقر خواهد بود. امور مربوط به استان‌ها توسط داديار انجام می‌شود. دادياران توسط رئیس مركز از بين وكلا، كارشناسان يا مشاوران خانواده انتخاب می‌شوند. دادستان انتظامي وظيفه نظارت بر دادسراهاي انتظامي و مسئوليت اجراي احكام را به عهده خواهد داشت.

تبصره ۳ ـ اشخاص زير می‌توانند به آراء دادگاه‌های بدوي انتظامي از جهت عدم رعايت تناسب بين تخلف و مجازات و عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط در دادگاه تجديدنظر انتظامي اعتراض نمايند:

۱ ـ محکوم‌علیه در مجازات‌های انتظامي درجه ۴ و بالاتر؛

۲ ـ دادستان انتظامي و رئیس مركز نسبت به‌تمامی آراء دادگاه‌های بدوي انتظامي.

ماده ۲۷ ـ اين آیین‌نامه در ۲۷ ماده و ۲۰ تبصره در تاريخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ به تصويب رئیس قوه قضاييه رسيد و جايگزين آیین‌نامه اجرايي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي، مصوب ۸۱/۶/۱۳ رئیس قوه قضاييه می‌باشد و از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا است.

دکمه بازگشت به بالا