قوانین و مقررات کارشناسی قوانین

آئین‌نامه مربوط به احداث خطوط راه‌آهن صنعتي و تجارتي مصوب كميسيون مجلس سنا

ماده ۴ – آنچه زمين براي احداث خط و حريم آن و ساير تأسيسات مربوط به تشخيص راه‌آهن ضرورت دارد بايد بيكي از دو طريق زير توسط متقاضي تهيه مجاناً و بلاعوض به راه‌آهن واگذار گردد.

الف – راه‌آهن نقشه اراضي موردنیاز را با ذكر حدود و مشخصات كامل تهيه و متقاضي بايد زمين مزبور را خريداري و با سند رسمي بلاعوض به راه‌آهن واگذار نمايد.

ب – درصورتی‌که متقاضي نتواند اراضي مورداحتیاج را طبق تشخيص راه‌آهن و بر اساس نقشه تنظيمي خريداري و به تصرف راه‌آهن دهد راه‌آهن پس از دريافت تضمين كافي بانكي از متقاضي در مورد پرداخت بهاي زمين و مستحدثات و خسارات ناشي از آن مجاز است رأساً اراضي موردنیاز را تصرف و بهاي زمين و مستحدثات و خسارات وارده به نرخ عادله روز كه به‌وسیله سه نفر كارشناس كه یک نفر از طرف مالك و یک نفر از طرف راه‌آهن و یک نفر كارشناس مرضی‌الطرفین انتخاب می‌شود تعيين و چنانچه در انتخاب كارشناس مشترك طرفين توافق ننمايند در اين صورت كارشناس سوم از طرف رئيس ثبت محل از بين كارشناسان رسمي دادگستري به‌قیدقرعه انتخاب و معرفي خواهد شد و بهایی كه به‌این‌ترتیب تعيين می‌شود درباره طرفين قطعي بوده و متقاضي ملزم است بلافاصله بهاي تعیین‌شده را در وجه راه‌آهن پرداخت‌نموده و راه‌آهن به‌نوبه خود به مالک پرداخت نمايد و درصورتی‌که مالك حاضر به واگذاري نشود بهاي تعیین‌شده در صندوق ثبت سپرده خواهد شد و رئيس ثبت سند را بجاي مالك امضاء و تسليم راه‌آهن خواهد نمود و در هر دو صورت بايد بهاي تعیین‌شده منتهي ظرف شش ماه از تاريخ تصرف به مالک پرداخت شود و زائد بر اين مدت مشمول خسارت تأخير قانوني خواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا