کارشناسی-مقررات-جدید

آئین‌نامه شماره ۶۹ در خصوص نحوه محاسبه و نظارت بر توانگري مالي مؤسسات بيمه مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ شوراي عالي بيمه

ماده ۲ – مؤسسات بيمه موظف‌اند مبلغ سرمايه موجود خود را از طريق جمع ارزش دارایی‌های قابل‌قبول به‌اضافه مازاد ارزش روز نسبت به ارزش دفتري دارایی‌های ثابت منهاي بدهی‌های مؤسسه بيمه طبق جدول ۱ پيوست ۱ محاسبه كنند.

تبصره – ارزش روز دارایی‌های ثابت مؤسسه بيمه بايد طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري تعيين و در محاسبات مربوط به مبلغ سرمايه موجود لحاظ گردد.

دکمه بازگشت به بالا