کارشناسی-مقررات-جدید

آئين دادرسي كار مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۷ وزارت كار و امور اجتماعي

ماده ۹۷ ـ چنانچه به تقاضاي يكي از طرفين و تأييد مرجع رسیدگی‌کننده اتخاذ تصميم منوط به تحصيل نظر كارشناسي باشد، مرجع رسیدگی‌کننده با تعيين مهلت، مراتب را به شخص درخواست‌کننده اعلام می‌نماید تا پس از پرداخت هزينه مقرر برحسب تعرفه رسمي دادگستري، موضوع به كارشناسي ارجاع شود؛ عدم پرداخت هزينه كارشناسي در مهلت مقرر به‌منزله صرف‌نظر كردن ذينفع از استناد به سند موردنظر خواهد بود.

ماده ۹۸ ـ درصورتی‌که مرجع رسیدگی‌کننده، به تشخيص خود، پرونده را به كارشناسي ارجاع نمايد، پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده خواهان می‌باشد؛ چنانچه خواهان هزينه تعیین‌شده را پرداخت ننمايد، مرجع بدون توجه به نتايجي كه از كارشناسي حاصل خواهد شد، رسيدگي را ادامه داده و رأي صادر می‌نماید.

ماده ۹۹ ـ چنانچه هزينه كارشناسي توسط خواهان پرداخت شود، در صورت محكوميت خوانده مرجع رسیدگی‌کننده مكلف است هزينه كارشناسي را طبق تعرفه در رأي صادره عليه خوانده ملحوظ نمايد.

دکمه بازگشت به بالا