قوانین و مقررات کارشناسی قوانین

آئين‌نامه كميسيون فني موضوع تبصره ۲ ماده يك قانون پیش‌گیری و مبارزه با خطرات سيل مصوب كميسيون مجلس سنا

ماده ۱ – در نقاطي كه وزارت كشور اجرا قانون پيشگيري و مبارزه با خطرات سيل را اعلام می‌نماید كميسيون فني مركب از اشخاص زير در شهرداري و نقاطي كه شهرداري ندارد در بخشداري تشكيل می‌شود:

الف – یک نفر نماينده بصير و مطلع در ارزيابي و تقويم اراضي و املاك از طرف انجمن شهر در نقاطي كه انجمن شهر نداشته باشد نماينده مزبور از طرف شوراي اداري شهرستان يا شوراي بخش انتخاب خواهد شد.

ب – یک نفر كارشناس يا ارزياب كه آشنایی لازم به امور ثبتي داشته باشد به انتخاب رئيس دادگاه شهرستان و در نقاطي كه دادگاه شهرستان نباشد به انتخاب رئيس دادگاه بخش

ج – یک نفر نماينده از طرف فرماندار.

تبصره – نمايندگان مذكور حتی‌الامکان از بين كارشناسان رسمي دادگستري يا افراد بصير و مطلع محلي كه در كار ارزيابي و تقويم املاك سابقه‌دارند انتخاب می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا