چگونگی تمدید دفترچه وکالت

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

 مدارک مورد نیاز جهت تمدید دفترچه وکالت

ارائه اصل و کپی مفاصاحساب دارایی

ارائه دفترچه تمبر مالیاتی

ابطال تمبر دفترچه پایه یک به ازای هر سال به مبلغ هشت میلیون ریال 8.000.000

ابطال تمبر دفترچه پایه دو به ازای هر سال به مبلغ پنج میلیون  ریال 5.000.000

ارائه یک نسخه روزنامه رسمی _ در صورتیکه تاکنون ارائه نشده

پرداخت هزینه تمدید و ارائه  کپی و اصل فیش

*هزينه تمديد دفترچه وكالت پايه 2و1 براي استان تهران 2.000.000 ريال به حساب سیبای بانک ملی - 0105497656005 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی واريز گردد.

*هزينه تمديد دفترچه وكالت پايه 2و1 براي ساير استانها 2.000.000 ريال مي باشد كه 1.000.000 ريال بابت حق عضويت استان مربوطه و 1.000.000  ريال به حساب سیبای بانک ملی - 0105497656005 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی واريز گردد .

 تکمیل فرم مخصوص تمدید دفترچه

تکمیل فرم تعهدنامه

نامه از دادگستری حوزه قضایی مبنی بر همکاری در بخش معاضدت قضایی _بجز شهر تهران

 

ویژه وکلای تهران

ارائه گواهی واحد ارشاد مجتمع های قضایی 6 ماهه دوم سال قبل و 6 ماهه سال جاری