کارشناسی-مقررات-جدید

مقررات برگزاري مناقصات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۴/۴/۱۳۸۶ رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح

ماده ۲۹ ـ موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه

در موارد زير الزام به برگزاري مناقصه نيست و سازمان‌های اجرائي مندرج در ماده (۱) اين مقررات می‌توانند بدون انجام تشريفات مناقصه، معامله موردنظر را انجام دهند:

ب ـ خريد، اجاره به‌شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقول كه به تشخيص و مسؤوليت مقام مجاز با كسب نظر از هیئت كارشناسان رسمي دادگستري حداقل سه نفر و يا هیئت كارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود كارشناسان رسمي انجام خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا