قوانین و مقررات کارشناسی قوانین

 قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب مجلس شوراي اسلامي

ماده ۸ ـ در تمامي مواردي كه به دليل تخلف پيش فروشنده، پيش خريدار حق فسخ خود را اعمال می‌نماید، پيش فروشنده بايد خسارت وارده را بر مبناء مصالحه طرفين يا برآورد كارشناس مرضی‌الطرفین به پيش خريدار بپردازد.

تبصره ـ در صورت عدم توافق طرفين، پيش فروشنده بايد تمام مبالغ پرداختي را بر اساس قيمت روز بنا، طبق نظر كارشناس منتخب مراجع قضائي همراه ساير خسارات قانوني به پيش خريدار مسترد نمايد.

ماده ۲۰ (اصلاحي ۳۱/۰۳/۱۳۹۰) – كليه اختلافات ناشي از تعبير، تفسير و اجرا مفاد قرارداد پیش‌فروش توسط هیئت‌داوران متشكل از يك داور از سوي خريدار و يك داور از سوي فروشنده و يك داور مرضی‌الطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضی‌الطرفین يك داور با معرفي رئيس دادگستري شهرستان مربوطه انجام می‌پذیرد. در صورت نياز داوران می‌توانند ازنظر كارشناسان رسمي محل استفاده نمايد. آئین‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت راه و شهرسازي و وزارت دادگستري تهيه و به تأييد هیئت‌وزیران خواهد رسيد. داوري موضوع اين قانون تابع مقررات آئين دادرسي دادگاه‌های عمومي و انقلاب خواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا