قوانین و مقررات کارشناسی قوانین

 قانون نظام‌مهندسی و كنترل ساختمان مصوب مجلس شوراي اسلامي

ماده ۱۷ – هر سازمان استان داراي يك شوراي انتظامي متشكل از يك نفر حقوقدان به معرفي رئيس دادگستري استان و دو تا چهار نفر مهندس خوش‌نام كه به معرفي هیئت‌مدیره و با حكم شوراي مركزي سازمان نظام مهندسان ساختمان براي مدت سه سال منصوب می‌شوند خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

رسيدگي بدوي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه‌ای و انضباطي و انتظامي مهندسان و کاردان‌های فني به عهده شوراي یادشده است. چگونگي رسيدگي به تخلفات و طرز تعقيب و تعيين مجازات‌های انضباطي و موارد قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي نظام‌مهندسی در آئین‌نامه اجرائي تعيين می‌شود.

تبصره – مراجع قضائي براي رسيدگي به شكايات و دعاوي مطروح عليه اعضاي سازمان استان كه منشأ آن‌ها امور حرفه‌ای باشد بنا به درخواست مشتکی‌عنه يا خوانده می‌توانند نظر كارشناسي سازمان استان محل را نيز خواستار شوند هیئت‌مدیره مكلف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول استعلام، نظر خود را به‌طور كتبي اعلام نمايد و در صورت عدم اعلام نظر مراجع مربوط می‌توانند رأساً به كار رسيدگي ادامه دهند همچنين در ساير دعاوي كه موضوع آن‌ها مرتبط با مفاد اين قانون باشد محاكم قضائي می‌توانند جهت انجام كارشناسي نيز از سازمان استان محل خواستار معرفي يك كارشناس يا هیئت كارشناسي خبره و واجد شرايط شوند هیئت‌مدیره سازمان استان مكلف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفي كارشناس يا كارشناسان صلاحیت‌دار در رشته مربوط به ماهيت دعوي اقدام نمايد. در مواردي كه به لحاظ ماهيت كار، نياز به‌وقت بيشتر باشد هیئت‌مدیره می‌تواند با ذكر دليل از مراجع قضائي ذی‌ربط استمهال نمايد.

ماده ۲۷ (اصلاحي ۳۱/۰۳/۱۳۹۰)- وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، نهادها، نيروهاي نظامي و انتظامي، شرکت‌های دولتي و شهرداری‌ها می‌توانند در ارجاع امور كارشناسي با رعايت آئین‌نامه خاصي كه به پيشنهاد مشترك وزارت راه و شهرسازي و وزارت دادگستري به تصويب هیئت‌وزیران می‌رسد به‌جای كارشناسان رسمي دادگستري از مهندسان داراي پروانه اشتغال كه بوسيلة سازمان استان معرفي می‌شوند استفاده نمايند.

دکمه بازگشت به بالا