اخبار استانها

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان اردبیل: وکلا با احساس مسئولیت در پویش “باز هم زندگی”مشارکت کردند

در واپســین روزهــای مــاه مبــارک رمضــان و بــه شــکرانه نعمــت
سـامتی و عافیـت جمعـی از وکالی مرکـز وکالی قـوه قضائیـه اسـتان
اردبیـل بـا حضـور در پایـگاه انتقـال خـون اردبیـل خـون اهـدا کردنـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مرکـز وکالی قـوه قضائیـه اسـتان اردبیـل،
چهارشـنبه شـب آخریـن روز اردیبهشـت مـاه جمعـی از وکالی مرکـز
اردبیـل بـا حضـور در پایـگاه انتقـال خـون نسـبت بـه اهـدای خـون
خـود اقـدام کـرده و در قالـب پویـش »بـاز هـم زندگـی« در ایـن امـر
خداپسـندانه مشـارکت کردنـد. وکلا بـا اهـدای خـون در ایـن ایـام مبـارک بـه یـاری بیمـاران نیازمنـد
و چشـمانتظار شـتافتند تـا ضمـن کاسـتن از آالم آنهـا بـا اهـدای خـون
نامشــان را در جریــده مهربانیهــا و نیکخواهیهــا بــه ثبــت برســانند.
در روزهـای شـیوع کروناویـروس کـه بیمـاران نیازمنـد بـه خـون بیـش
از گذشـته چشـم انتظـار یـاری هسـتند، وکالی مرکـز اردبیـل بـا ایـن
اقـدام معنـوی خـود در حقیقـت مـددکار انسـانهای نیازمنـد شـدند تـا
شـرایط سـخت بیمـاری بـرای آنهـا تسـهیل شـده و بـا ایـن حرکـت
نوعدوسـتانه بـه شـکرانه سـامت خـود بـا اهـدای خـون بارقـه امیـد را
در دل ایـن بیمـاران روشـن کننـد. سازمان انتقـال خـون اسـتان اردبیـل در ایـام مـاه مبـارک رمضـان بـه ویـژه بعـد
از افطــار میزبــان گروههــا و اقشــار مختلــف مــردم و نهادهــای اداری
و مجموعه هــای غیردولتــی بــوده کــه ایــن بــار نیــز جمعــی از وکلای
مرکـز وکلای قـوه قضائیـه اسـتان اردبیـل بـا حضـور در پایـگاه انتقـال
خـون اردبیـل در تامیـن خـون و فرآورده هـای آن، بـرای درمـان بیمـاران
نیازمنـد پیشـقدم شـدند.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان اردبیل:
وکلا با احساس مسئولیت در پویش “باز هم زندگی”مشارکت کردند
میرزاپور گفــت: جمعــی ازهمــکاران مــا در مرکــز وکالی قــوه قضائیــه اســتان اردبیــل در قالــب
پویــش بازهــم زندگــی بــا اهــدای خــون خــود در ایــن حرکــت
خداپســندانه مشــارکتی فعــال داشــتند.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان اردبیل در حاشـیه مراسـم اهـدای خـون وکلای این مرکز اظهـار
کـرد: مـاه مبـارک رمضـان مـاه غفـران الهـی را کـه فرصـت روزهداری و
انـس بـا ربوبیـت بـرای همـه مـا انسـانها فراهـم شـده
تبریـک میگوئیـم و امیدواریـم در ایـن روزهـای پایانـی
ایــن مــاه عزیــز از بــرکات و فیوضــات آن بهرهمنــد
شـویم.
وی بـا اشـاره بـه برنامـه کشـوری تحـت عنـوان پویـش
“بـاز هـم زندگـی” بـا هـدف اهـدای خـون وکلا و کارشناساسان رسمی مرکز
بـا رغبـت و انگیـزه و در ایـن شـب ارزشـمند در پایـگاه
انتقـال خـون اردبیـل حاضـر شـدند، خاطرنشـان کـرد:
امیدواریـم ایـن مسـاعدت و خیرخواهـی جامعـه وکال به
شــکرانه ســامتی و عافیــت اســباب رضایــت و جلــب
نظـر الهـی را فراهـم آورد.
رئیـس مرکـز وکالی قـوه قضائیـه اسـتان اردبیـل افـزود:
فراخــوان پویــش “بــاز هــم زندگــی” بــه مناســبت مــاه
مبــارک رمضــان و در روزهــای ســخت کرونایــی کــه
بیمــاران نیازمنــد بــه خــون چشــمانتظار مســاعدت همنوعــان خــود
بودنـد، منتشـر شـد و مـا نیـز در راسـتای عمـل بـه برنامههـای مرکـز
وکال، کارشناســان رســمی و مشــاوران خانــواده قــوه قضائیــه در ایــن
اقــدام مبــارک شــرکت کردیــم.
میرزاپــور گفــت: وکلای مرکــز قــوه قضائیــه اســتان اردبیــل در همــه
برنامه هــا و آئین هــای ملــی و مذهبــی ســعی میکننــد در
کنـار سـایر اقشـار جامعـه مشـارکتی فعـال داشـته باشـند
کــه در ایــن پویــش کشــوری نیــز مرکــز وکالی اردبیــل
پیشــقدم بــوده و امشــب توانســتیم ادای دیــن کوچکــی
نسـبت بـه همنوعـان خـود داشـته باشـیم.
وی تصریـح کـرد: در کنـار ایـن اقـدام معنـوی در روزهای
منتهـی بـه عیـد سـعید فطـر کمکهـای مـادی و معنـوی
مرکـز وکلای قـوه قضائیـه اسـتان اردبیـل در قالـب طـرح
مومنانــه و بــا تهیــه بســتههای معیشــتی و بهداشــتی بــه
دســت نیازمنــدان میرســد کــه از نیمــه اول رمضــان
نســبت بــه جمــعآوری کمکهــای مــادی وکلا در ایــن
زمینـه بـا مشـارکت بسـیج حقوقدانـان اسـتان اقـدام شـده
اسـت.

دکمه بازگشت به بالا