کارشناسی-مقررات-جدید

آیین‌نامه معاملات شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۰ وزراي عضو كميسيون اقتصاد هیئت دولت

ماده ۵ ـ كليه معاملات بزرگ شركت بايد بر اساس مقررات اين آئين‎نامه از طريق مناقصه انجام پذيرد، مگر در موارد زير:

ب – خريد، اجاره به‌شرط تمليك يا اجاره اموال غيرمنقول به تشخيص و مسؤوليت مدیرعامل و يا اشخاص مجاز از طرف وي با كسب نظر از هيئت كارشناسان رسمي دادگستري حداقل سه نفر و يا هيئت كارشناسان خبره مربوط در صورت نبود كارشناسان رسمي انجام خواهد شد.

ماده ۲۸ ـ در مورد معاملات متوسط، حراج به شرح زير انجام خواهد شد:

ب – مورد معامله بايد قبلاً به‌وسیله كارشناس خبره منتخب مديرعامل و يا كارشناس رسمي دادگستري ارزیابی‌شده باشد و حراج از بهاي ارزيابي‎شده شروع گردد و به خريداري كه بالاترين بها را پيشنهاد كند؛ واگذار شود.

دکمه بازگشت به بالا